PL EN
ARTICLE
Percepcja więzi z rodzicami i zmiany nasilenia objawów u pacjentów uczestniczących w krótkoterminowej psychodynamiczno-interpersonalnej psychoterapii grupowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach
 
 
Data nadesłania: 13-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11-2017
 
 
Data akceptacji: 27-12-2017
 
 
Data publikacji: 28-05-2018
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Wajda   

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Psychologii Zdrowia Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach, Kopernika 25, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2018;184(1):79-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było sprawdzenie, czy w trakcie krótkoterminowej psychodynamiczno-interpersonalnej psychoterapii grupowej zachodzi zmiana w zakresie percepcji więzi z rodzicami i czy ma ona związek ze zmianą nasilenia objawów nerwicowych.

Metoda:
Badaniu poddano 107 pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i odżywiania uczestniczących w 12-tygodniowym intensywnym cyklu psychoterapii grupowej. Użyto narzędzi: Parental Bonding Instrument (PBI) do badania percepcji więzi z rodzicami oraz Kwestionariusza Objawowego SII (KO SII) do badania nasilenia objawów nerwicowych. Pomiarów dokonano na początku i na końcu 12-tygodniowego cyklu psychoterapii.

Wyniki:
a) Zanotowano zmianę percepcji więzi z rodzicami w całej grupie badanej podczas psychoterapii w wymiarach opieki i kontroli ze strony matki, kontroli ze strony ojca oraz zmianę nasilenia objawów nerwicowych. Percepcja ojcowskiej opieki nie zmieniła się. b) Zanotowano brak korelacji pomiędzy zmianą percepcji więzi z rodzicami a zmianą nasilenia objawów. c) Analiza pozwoliła wyodrębnić trzy różne skupienia wyników dające charakterystyczne profile kompilacji opieki, kontroli i objawów.

Wnioski:
a) W całej badanej grupie zaobserwowano zmianę percepcji więzi z rodzicami podczas krótkoterminowej psychoterapii grupowej, natomiast po wyodrębnieniu poszczególnych skupień zmiany te okazały się być nieistotne. b) Analiza nie wykazała związku pomiędzy zmianą percepcji więzi z rodzicami a zmianą w nasileniu objawów nerwicowych. c) W badanej grupie analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie trzech charakterystycznych profili, odpowiadających poszczególnym stylom więzi z rodzicami. d) Badania mają swoje ograniczenia metodologiczne, w szczególności stosunkowo małoliczną i niejednorodną pod względem diagnozy, wieku i płci grupę badaną.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top