PL EN
ARTICLE
Obraz świata zawarty w deklaracjach policjantów zakwalifikowanych na leczenie terapeutyczne.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Psychologii Zdrowia
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maciej Załuski   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Psychologii Zdrowia, Kopernika 25, 31-501 Kraków, Polska
Data nadesłania: 24-02-2015
Data ostatniej rewizji: 29-03-2015
Data akceptacji: 10-04-2015
Data publikacji: 21-06-2015
 
Psychoter 2015;173(2):57–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Określenie średniego poziomu przekonań policjantów skierowanych na psychoterapię. Wyjaśnienie różnic w poziomie przekonań z uwzględnieniem miejsca pracy. Określenie związku pomiędzy poziomem przekonań a nasileniem objawów depresyjnych.

Metoda:
80 policjantów służby czynnej (M wieku= 40,81; SD=5,54; Mstaż pracy= 18,94; SD= 4,89) rozpoczynających leczenie psychoterapeutyczne wypełniło jednorazowo i indywidualnie baterię kwestionariuszy. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane za pomocą Skali Wydarzeń Życiowych (Life Events Checklist), Skali Założeń Wobec Świata (polska adaptacja World Assumptions Scale) oraz Inwentarza Depresji Becka (Beck Depression Inventory).

Wyniki:
Uzyskane dane wskazują, iż wieloletnia ekspozycja człowieka na działanie stresorów o charakterze egzystencjalnym posiada swoje odbicie w postaci subiektywnego obrazu świata i tworzących go przekonań. Świat w obrazie osób depresyjnych jest mniej przychylny człowiekowi. Wśród przekonań służących do wyjaśniania przyczyn zachodzących zdarzeń występuje osłabiona wiara w sprawiedliwość oraz zdolność człowieka do kontrolowania zdarzeń życiowych. Założenia służące do wyjaśniania własnego udziału w zdarzeniach są w części komplementarne z wymienionymi poprzednio i dotyczą słabości własnego charakteru, braku wiary w podejmowanie działań dla siebie korzystnych oraz braku szczęścia w życiu.

Wnioski:
Powstały u człowieka obraz fragmentu rzeczywistości zawodowej może generalizować się i wyrażać jego stosunek do życia w ogóle. Skala Założeń Wobec Świata może dostarczać podstaw dla indywidualnej rozmowy z pacjentem oraz uzupełniać wiedzę na temat kierunków jego terapii.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170