PL EN
ARTICLE
Psychoterapia online z perspektywy polskich psychoterapeutów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data nadesłania: 10-08-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-09-2018
 
 
Data akceptacji: 01-10-2018
 
 
Data publikacji: 26-11-2018
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Drath   

Instytut Psychologii UJ, Jerzmanowice 297, 32-048 Jerzmanowice, Polska
 
 
Psychoter 2018;186(3):55-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 193 psychoterapeutów. Przedmiotem badań były ich postawy wobec zjawiska psychoterapii online. Badane były postrzegane przez terapeutów ograniczenia i zalety takiej formy kontaktu, oraz warunki i okoliczności, w jakich jest ona stosowana.

Metoda:
Badanie przeprowadzono w formie ankiety online rozesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej do psychoterapeutów - członków Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wyniki:
Blisko jedna trzecia (32%) ankietowanych psychoterapeutów prowadziła lub prowadzi obecnie psychoterapię online. Zdecydowana większość (77,4%) uważa, że psychoterapia online powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych przypadkach. 10,3% badanych sądzi, że psychoterapia online w ogóle nie powinna mieć miejsca.

Wnioski:
Wyniki badań wskazują na toczący się proces środowiskowej refleksji nad nową formułą kontaktu z pacjentem. Oprócz terapeutów jednoznacznie pozytywnie lub negatywnie wartościujących badane zjawisko bardzo liczna jest grupa osób wyrażających ambiwalencję i stosujących tę formę terapii tylko w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top