PL EN
ARTICLE
Ślady doświadczeń rodzinnych w obrazie ciała – studium przypadku młodej kobiety
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 13-10-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-10-2019
 
 
Data akceptacji: 27-10-2019
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
 
 
Psychoter 2019;190(3):53-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie przypadku kobiety z negatywnym obrazem ciała w kontekście jej doświadczeń z rodziny pochodzenia. Autorka prezentuje pogląd, że w obrazie kobiecego ciała można odnaleźć ślady doświadczeń rodzinnych, co znajduje potwierdzenie w przeglądzie literatury przedmiotu. W oparciu o wywiad, obserwację, kwestionariusze i narzędzia projekcyjne do badania obrazu ciała oraz relacji rodzinnych przeprowadzono analizę fenomenologiczną doświadczania ciała przez młodą kobietę. Posłużono się perspektywą systemową i teorią więzi psychicznej w wyjaśnianiu uczuć, zachowań i myśli osoby badanej dotyczących jej ciała. Obraz ciała zaprezentowanej w studium kobiety był zróżnicowany, ale w dużej mierze negatywny, zaś relacje rodzinne nacechowane były dystansem i trudnościami w regulacji emocji. W rodzinie obecna była również psychopatologia w postaci uzależnienia od alkoholu oraz przemocy. Cechy funkcjonowania rodziny, jak i jakość relacji z matką oraz ojcem — zgodnie z przyjętą perspektywą teoretyczną — wydają się być powiązane i uzasadniają opisane przejawy doświadczania własnego ciała zaprezentowanej młodej kobiety. Wspomniana analiza pozwala na stwierdzenie, że zarówno w rozumieniu obrazu ciała osoby, jak i w terapii problemowego doświadczania własnego ciała należy uwzględniać perspektywę rodzinną.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top