PL EN
ARTICLE
Nieświadomość jako wiadomość od Innego. Teoria i praktyka psychoanalityczna według Jean'a Laplanche'a.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii UJ
 
 
Data nadesłania: 12-01-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-04-2018
 
 
Data akceptacji: 25-04-2018
 
 
Data publikacji: 29-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Antoni Grzybowski   

Instytut Psychologii UJ, Wojska Polskiego 18 C/C m.2, 87-800 Włocławek, Polska
 
 
Psychoter 2018;185(2):21-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszych aspektów teorii Jeana Laplanche’a. Praca została podzielona na trzy części: pierwsza dotyczy krytycznej metody odczytywania dzieł Freuda, która stanowiła dla Laplanche’a punkt wyjścia do pracy nad własną teorią; druga prezentuje kluczowe aspekty ogólnej teorii uwiedzenia i związane z nią inne postulaty teoretyczne; trzecia obejmuje poruszane przez francuskiego psychoanalityka aspekty metody psychoanalitycznej w kontekście praktycznym. Wywodzący się ze środowiska uczniów Jacquesa Lacana Laplanche, zaproponował nowe ujęcie teorii i praktyki psychoanalitycznej, do czego doprowadziła go krytyczna lektura dzieł Sigmunda Freuda oraz spojrzenie na psychoanalizę przede wszystkim przez pryzmat jej unikatowej metody. Jednym z głównych postulatów Laplanche`a był powrót do freudowskiej teorii uwiedzenia, którą twórca psychoanalizy odrzucił na pewnym etapie swojej pracy. Teoria ta miała na celu wyjaśnienie etiologii nerwic poprzez wykazanie, że we wczesnym okresie życia pacjentów neurotycznych doszło do nadużycia seksualnego ze strony osoby dorosłej. Według francuskiego psychoanalityka teoria uwiedzenia, choć niesłusznie odrzucona, wymagała rozszerzenia i zmodyfikowania, tak aby odpowiadała ona doświadczeniu analitycznemu i jednocześnie mogła stanowić rdzeń psychoanalitycznej teorii. W tym celu opracował autorską koncepcję "ogólnej" teorii uwiedzenia, która w przeciwieństwie do pierwszej stworzonej i odrzuconej przez Freuda, miałaby swoim zasięgiem objąć wczesnodziecięce doświadczenie wszystkich osób, a nie tylko pacjentów zgłaszających się na terapię z powodu swych nerwicowych symptomów. Koncepcja ta stała się podstawą dla zaproponowanego przez Laplanche'a nowego sposobu rozumienia teorii i praktyki psychoanalitycznej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top