PL EN
ARTICLE
Zespół impostora, czyli o poczuciu intelektualnej fałszywości
 
Więcej
Ukryj
1
The Thistle Foundation, Edinburgh
 
2
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data nadesłania: 02-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-05-2018
 
 
Data akceptacji: 22-05-2018
 
 
Data publikacji: 29-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Monika Filarowska   

The Thistle Foundation, Edinburgh, Ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, Polska
 
 
Psychoter 2018;185(2):35-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tekst jest artykułem poglądowym, ma na celu przybliżenie i analizę mało znanego w Polsce zagadnienia, jakim jest zespół impostora (The Impostor Phenomenon, IP, czyli poczucie intelektualnej fałszywości, występujące u osób, które doświadczają rozbieżności między ich osobistą oceną własnych osiągnięć a oceną tychże, dokonywaną przez innych. O ile zatem osoby te w oparciu o zewnętrzne kryteria, są uznawane za odnoszące sukcesy, to one same kierując się zinternalizowanymi standardami oceniają swoje dokonania jako nieznaczące. Przypisują je szczęściu, przypadkowi lub znajomościom. Z badań przeprowadzonych przez autorki niniejszej pracy wynika, że wspomniany zespół występuje również w Polsce. Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia będą przedmiotem kolejnych artykułów. Niniejszy tekst ma na celu wprowadzenie do tematyki w oparciu o literaturę przedmiotu oraz krótkie przykłady kliniczne. Analiza cech zespołu impostora może mieć znaczenie dla pogłębionego rozumienia problemów pacjentów uczestniczących w psychoterapii.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top