PL EN
Ocena użyteczności aplikacji E-POP jako terapeutycznego programu ograniczania picia alkoholu w dobie pandemii SARS-CoV-2
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychologii Lekarskiej
 
2
Zakład Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Lublinie
 
4
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 15-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-02-2022
 
 
Data akceptacji: 01-03-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Bętkowska-Korpała   

Department of Psychiatry, Jagiellonian University in Kraków, Collegium Medicum
 
 
Psychoter 2022;200(1):23-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była ocena aplikacji E-POP dokonana przez użytkowników terapeutycznego programu wpierającego ograniczanie picia alkoholu w dobie pandemii SARS-CoV-2.

Metoda:
Badaniem objętych zostało 1854 użytkowników aplikacji E-POP. Wśród użytkowników było 1058 mężczyzn oraz 796 kobiet. Średnia wieku uczestników wyniosła 39,78 roku. Użytkownicy zainteresowani udziałem w programie logowali się anonimowo do aplikacji oraz akceptowali regulamin i wymagane zgody związane z przetwarzaniem danych. Do pracy terapeutycznej zarejestrowały się 503 osoby. Końcowej ewaluacji całego programu E-POP trwającego kilka miesięcy dokonało 37 osób. Na podstawie danych z aplikacji sporządzono charakterystykę demograficzną grupy użytkowników (płeć, wiek, liczebność na różnych etapach aplikacji) oraz przedstawiono ocenę aplikacji dokonanej przez użytkowników, którzy ukończyli 11-tygodniowy program terapeutyczny E-POP w okresie od marca 2020 do marca 2021w pięciu kategoriach.

Wyniki:
Z całościowej liczby uczestników, którzy skorzystali z etapu „diagnostyczno-informacyjnego” w E-POP, do pracy terapeutycznej na etapie „czas na zmianę” zarejestrowało się ponad 27% osób. Uczestnicy, którzy w dniu zebrania danych z systemu ukończyli kilkumiesięczny program terapeutyczny E-POP (n = 38), oceniali go w pięciu wymiarach. Wyniki oceny aplikacji w całej grupie wskazują na najwyższą ocenę w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności w ograniczaniu picia (4,3/5), a także gotowości do polecenia innym tej aplikacji (4,27/5). Pozostałe oceny oscylują w granicach 4/5. Kobiety i mężczyźni nie różnili się istotnie w ocenie przydatności aplikacji w ograniczaniu picia.

Wnioski:
Blisko 30 % użytkowników, z grupy osób korzystających z etapu „diagnostyczno-informacyjnego”, loguje się, korzystając z etapu terapeutycznego „czas na zmianę”. Aplikacja jest dobrze oceniana przez użytkowników, wskazują oni na duże zadowolenie i korzyść z używania programu. Aplikacja E-POP stanowi użyteczne narzędzie wspierające pracę nad ograniczeniem spożywania alkoholu, zwłaszcza w warunkach ograniczonej dostępności pomocy terapeutycznej w czasie pandemii SARS-CoV-2.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top