PL EN
ARTICLE
Obraz ciała u mężczyzn z zaburzeniami jedzenia - opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Uniwersytecki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adam Stanisław Curyło   

Szpital Uniwersytecki, Ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
Data nadesłania: 26-06-2016
Data ostatniej rewizji: 23-10-2016
Data akceptacji: 28-10-2016
Data publikacji: 21-12-2016
 
Psychoter 2016;179(4):57–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przybliżenie specyfiki psychodynamicznego rozumienia i leczenia zaburzeń jedzenia u mężczyzn w warunkach oddziału stacjonarnego, Skrótowe omówienie wybranych publikacji dotyczących zagadnienia różnicy w przebiegu zaburzeń jedzenia u kobiet w porównaniu z mężczyznami.

Metoda:
Opis przypadku. Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadów lekarskich, przebiegu choroby pacjenta, zapisów z sesji psychoterapii indywidualnych, superwizji procesu terapeutycznego, odtworzenia funkcjonowania pacjenta w oddziale zostanie bardziej szczegółowo omówiony proces leczenia w formie dwóch kilkumiesięcznych, następujących po sobie hospitalizacji w Pododdziale Zaburzeń Jedzenia kliniki Psychiatrii Dorosłych. Ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk występujących podczas intensywnej psychoterapii indywidualnej, odbywanej przez pacjenta podczas pobytu w oddziale stacjonarnym.

Wyniki:
Hipotezy etiopatologiczne i diagnostyczne dotyczące rozwoju zespołu psychopatologicznego. Opis wybranych aspektów nieświadomej dynamiki limitowanego w czasie kompleksowego leczenia, w oddziale stacjonarnym.

Wnioski:
Na podstawie analizy przypadku w powiązaniu ze współczesnymi teoriami opisującymi relację terapeutyczną sformułowano przesłanki służące pomocą w organizowaniu innych ośrodków, w których dorośli mężczyźni z objawami ze spektrum zaburzeń jedzenia, mogliby podjąć właściwe dla niech leczenie. Dokonano próby sformułowania kilku hipotez dotyczących różnic i podobieństw pomiędzy kobietami a mężczyznami z nasilonymi objawami zaburzeń jedzenia w przebiegu ich choroby i leczenia.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170