PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4(175)


Psychoterapia 4 (175) 2015

Index Copernicus 7,16
liczba punktów MNiSW 11 pkt

indeksowana m.in. w SCOPUS, DOAJ, ERIH PLUS


Spis treści


Psychoterapia 4(175) 2015
strony: 5-20
DOI:
Wanda Szaszkiewicz
Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów.
„Ciekawość to pierwszy stopień do zrozumienia człowieka”. Rozmowa z dr Anną Pohorecką


Psychoterapia 4 (175) 2015
strony: 21-34
DOI:
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, Janusz Morasiewicz
Etyka i psychoterapia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ethics and psychotherapy
Streszczenie
Artykuł porusza zagadnienia etyczne, kluczowe dla prawidłowego kształtowania się relacji terapeutycznej. Autorzy odnieśli je do paradygmatu leczenia, pojęć zdrowia i choroby, a także istotności autonomii pacjenta oraz jego więzi z terapeutą. Stosowanie określonych zasad etycznych zostało zestawione z indywidualną etycznością terapeuty i pacjenta oraz relacji między nimi.
Summary
The authors express an opinion that discussion on psychotherapy should be based upon its ethical dimension. In their opinion, the source of that are the expectations of the patient and the obligations of the therapist that emerge in a therapeutic relationship. In that relationship, the ethics of psychotherapy appear and develop, and are influenced by the ethical principles of both participants of the therapy. The authors suggest referring to the medical paradigm and medical ethics when dealing with ethical decisions in psychotherapy. The article also presents ethical implications of actual or nominal handling of mental illnesses and disorders, also in relation to psychotherapy. The influence of the specific position of the therapeutic relationship’s participants on the importance of ethics in this relationship is pointed out (the patient’s status as both the healed and the healer, and the therapist’s characteristic experience of carrying the therapy’s burden). The authors also refer to the issue of the patient’s autonomy in psychotherapy and investigate a related problem of the patient’s conscious consent to psychotherapy and the question of medical paternalism in psychotherapy. The article points out the issue of the therapist’s loyalty towards the patient, as well as possible limitations to the therapeutic dialogue determined by the psychotherapist’s and patient’s worldviews and ethical principles. The authors reckon that because of the relational nature of ethics, the ethical problems of a psychotherapist are different in the relationship with every single patient and in each given moment of the therapy.
Key words: patient’s autonomy in psychotherapy, patient’s competence to consent to psychotherapy, ethics of therapeutic relationship


Psychoterapia 4 (175) 2015
strony: 35-42
DOI:
Jagna Ambroziak, Magdalena Namysłowska, Irena Namysłowska
Wpływ cyklu życia rodziny psychoterapeuty na jego pracę. Doświadczenia własne
The influence of the family life cycle of the psychotherapist on his work. The authors’ own experience
Streszczenie
Autorki analizują wpływ doświadczeń życiowych terapeuty na jego sposób pracy z pacjentami, różniący się w zależności od jego etapu życia. Artykuł może być pomocny w rozumieniu zjawisk związanych z przeciwprzeniesieniem w relacji terapeutycznej.
Summary
The authors discuss how phases of the family life cycle of the therapist influence his work with patients and the course of the therapeutic process especially in the context of transference and countertransference and the choice of patients. Theya introduce three phases parallel to the traditional phases of the family life cycle connected with the process of psychotherapy and mainly in the context of the therapist’s narcissism: „between narcissism and anxiety”, „between narcism and peace” and finally „between narcissism and grief”. The authors are fully aware of the arbitrality of this division, as well as choosing therapist’s narcisism as the key of it.
Key words: psychotherapist, family, life cycles


Psychoterapia 4 (175) 2015
strony: 43-54
DOI:
Maciej Załuski, Agnieszka Matjanowska
Tworzenie znaczeń choroby przez pacjentów chorych przewlekle. Wybrane wyniki badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Meaning making of illness by chronically ill patients. Selected research results
Streszczenie
W artykule przedstawione są wyniki badań nad tworzeniem znaczeń choroby przez pacjentów chorujących przewlekle na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Cele badawcze to: oszacowanie obecności myśli dotyczących tworzenia znaczeń choroby oraz ich efekty; odkrycie związków pomiędzy procesami tworzenia znaczeń a poziomem adaptacji do choroby i stopniem zadowolenia z życia.
Summary
A serious disease can mean a loss of aims and plans for the patient, which previously guided him through life. The use of cognitive-existential framework may help to explain the sources and enriching ways of coping. The study served three purposes. Assessing the presence of thoughts associated with the creation of meanings of the disease and their effects. Answering the question about the links between the meaning-making  processes with the level of adaptation to illness and satisfaction with life. The analysis included test results from 63 patients treated for Crohn’s and Lesniowski’s disease. The study was correlation-comparative. In chronically ill patients, it was possible to recognize the presence of meaning-making processes of the disease and their effects. The study revealed the interdependencies between the multiple processes of thinking and the level of adaptation to chronic illness and quality of life. A chronic disease has two dimensions: biological and existential. Meaning-making of the disease can be an action which supports the patient’s pro-health efforts, arouses positive emotions, as well as being an indicator of the difficulty of placing the disease in the current course of life
Key words: disease, emotional stress, cognitive-existential psychotherapy


Psychoterapia 4 (175) 2015
strony: 55-64
DOI:
Monika Żwirska, Anna Stasik-Kozicka
Osobiste doświadczenia terapeutów w prowadzeniu długoterminowej grupy dla pacjentów psychotycznych
Personal experiences of therapists in conducting long-term group meetings for psychotic patients
Streszczenie
Autorki artykułu przedstawiają w nim równoległy proces toczący się z jednej strony między uczestnikami 2-letniej grupy młodych ludzi po kryzysach psychotycznych, a z drugiej, w samych koterapeutkach budujących i prowadzących tą grupę. Opisują nam przejawiające się „prymitywne” mechanizmy obronne odpowiadające za te procesy, jak np. idealizacja i dewaluacja, jak i odnoszone korzyści dla uczestników obu stron tego trudnego doświadczenia.
Summary
In this report, the authors attempt to describe the specificity of the long-term group psychotherapy they have been conducting for students who had experienced psychotic crises. This specificity will be addressed in terms of therapists’ emotions that have accompanied them during this group process, as well as their reflections on goals, motivation, benefits and hardships that are inherent, resulting from participation in such a group, both for patients and for therapists. This report also includes a reflection concerning the precisely determined beginning and end of a group process. The role and meaning of parting with the group will be discussed, as well as problems, feelings and reflections which are specific to this group of patients. The experience of being part of such a specific group will be considered as an element of a broader therapeutic context, which is a community treatment system in Kraków for people with diagnosis of a non-affective psychosis.
Key words: schizophrenic psychoses, group psychotherapy, therapists’ experiences, group process


Psychoterapia 4 (175) 2015
strony: 65-76
DOI:
Małgorzata Talarczyk
Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży w kontekście relacji terapeutycznej, dialogowego Ja oraz praktyki terapeutycznej
Combining individual and family therapy of child and adolescent psychic disorders in light of therapeutic relation, the dialogical self and therapeutic practice
Streszczenie
W artykule przedstawiona jest integracja terapii indywidualnej dziecka i nastolatka z terapią rodzinną. Prowadzenie obu form terapii przez jednego terapeutę zostało poddane analizie w obszarze relacji terapeutycznej w odniesieniu do koncepcji dialogowego Ja. W oparciu o własne doświadczenia Autorka przedstawia pozytywne i negatywne strony łączenia tych form terapii przez jednego terapeutę.
Summary
The issue of combining individual and family therapy is often controversial in the therapeutic circles. The literature regarding this topic is also scarce. In Poland one can find Larry Feldmans’ book entitled “Combining individual and family therapy”, where the author describes a integrational, multi-layered take on clinical problems, both in the field of diagnosis as well as therapeutic assistance. The author shares her thoughts on combining individual and family therapy by one therapist, also in the context of therapeutic relations and the concept of the dialogical self. In certain cases the author combines both forms of therapy, working within the systemic paradigm both with children, adolescents and families. The article describes the integration of both forms of therapy, based on her experience  of working with such disorders as: children nighttime fears (Z63.ICD-10), separation  anxiety disorder of childhood (F93.0), social anxiety disorder of childhood (F93.2), sibling rivalry disorder (F93.3), elective mutism (F94.0), feeding disorder of infancy and childhood (F98.2), eating disorders (F50), especially with younger patients. Based on therapeutic experience, the author weighs the pros and cons of combining individual psychotherapy with family therapy.
Key words: individual psychotherapy, family therapy, child and adolescent, psychic disorders


Psychoterapia 4 (175) 2015
strony: 77-92
DOI:
Bogusława Piasecka, Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Krzysztof Gerc
Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania
The scope and potential of psychotherapy in psychological and pedagogical counselling centers
Streszczenie
Autorzy artykułu przedstawiają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu, którego celem była diagnoza zakresu i warunków stosowania psychoterapii w systemie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Konkluzją z badań jest konieczność unowocześnienia i stworzenia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych kultury zarządzania sprzyjającej stosowaniu psychoterapii w systemie edukacji. Wzrasta zapotrzebowanie na tę formę pomocy ze względu na stale rosnące wskaźniki coraz poważniejszych problemów emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. Autorzy podkreślają, iż istnieją warunki kadrowe oraz możliwości prawne do stosowania profesjonalnej psychoterapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Summary
The authors of the article present the findings of a questionnaire survey conducted as part of a project, which aimed at diagnosing the scope and conditions of applying psychotherapy in psychological and pedagogical counselling centers . The project has the nature of basic research, so it answers the question: what is it like? It is the first step in the process of developing standards for the use of individual, group and family psychotherapy. The psychotherapy is grasped as a post-diagnostic assignment of counselling centers included in Regulation of the Minister of Education, dated February 1st 2013.172 questionnaires out of 482 were collected and analysed. Psychotherapy is applied in 127 counselling centers by 434 psychotherapists. The psychotherapists were trained or are being trained in comprehensive four year or modular courses. Family therapy was applied in 100 counselling centers group therapy in 91 counselling centers and individual therapy in 65. The research shows the need to update and create a management culture, which supports applying psychotherapy in education. There is trained personnel, legal framework to develop psychotherapy and demand for this kind of help, because of the growing emotional problems in children and young people.
Key words: psychotherapy, standards, system of psychological and pedagogical counselling centers


Psychoterapia 4 (175) 2015
strony: 93-96
DOI:
Marcin Sękowski
Otto Kernberg i Frank Yeomans w Polsce. Sprawozdanie z VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt. „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości”, Kraków 12-13 września 2015


PSYCHOTERAPIA 4 (175) 2015
strony: 97-98
DOI:
Agnieszka Krzysztof-Świderska, Krzysztof Tokarz
Formularz Diagnostyczny Organizacji Osobowości PODF - narzędzie wspomagające i strukturujące diagnozę psychologiczną
Streszczenie
Artykuł stanowi krótkie doniesienie na temat użycia nowego narzędzia diagnostycznego, szacowania funkcjonowania osobowości pacjentów rekrutowanych do grup i terapii indywidualnej. Zawiera podstawowe dane na temat podstaw teoretycznych (przede wszystkim teoria organizacji osobowości Otto F. Kernberga) i właściwości psychometrycznych Formularza Diagnostycznego Organizacji Osobowości (PODF).
Summary
An article is a brief report on the use of the new diagnostic tool used to estimate the functioning of the personalities of patients recruited to the group and individual therapy. It contains basic data on the theoretical foundations (first of all Otto F. Kernberg’s theory of personality organization) and psychometric properties of Personality Organization Diagnostic Form.


PSYCHOTERAPIA 4 (175) 2015
strony: 99-101
DOI:
Jacek Kopeć
Recenzja. Morris Nitsun. ANTYGRUPA. SIŁY DESTRUKCYJNE W GRUPIE ORAZ ICH TWÓRCZY POTENCJAŁ
Poznań: Laboratorium Psychoedukacji & Pracownia Humani; 2015, stron 290
Przekład: Łucja Ochmańska. Redakcja naukowa i opracowanie przekładu: Jerzy DmuchowskiISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-