PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4 (167)

ARCHIWUM:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl. 

Lista recenzentów Psychoterapii w roku 2013

Psychoterapia
nr 4 (167) 2013

Index Copernicus 2,58
Liczba punktów MNiSW  6 pkt


Psychoterapia 4 (167) 2013
strony: 5–19

Leszek Adamczyk
Zaburzenie osobowości typu borderline jako następstwo upośledzenia rozwoju zdolności do mentalizacji w kontekście relacji przywiązania
Normal and abnormal development of mentalization and development of borderline personality disorder as mentalization dysfunction in the context of development of attachment relation
Streszczenie
Autor opisuje charakterystyczne cechy zaburzenia osobowości typu borderline i przedstawia koncepcję jego rozwoju w oparciu o teorię mentalizacji w ujęciu Petera Fonagy’ego i jego współpracowników. Odnosi się do teorii przywiązania Johna Bolby’ego i omawia podłoże zaburzenia jako wynik zakłóceń w rozwoju mentalizacji, wynikających z nieprawidłowego przebiegu budowania przywiązania pomiędzy dzieckiem a opiekunem (matką). Przedstawia propozycje pracy terapeutycznej, której celem jest zwiększanie i utrwalanie możliwości mentalizowania.
Summary
The aim of this article is to describe the normal and abnormal development of mentallisation and development of borderline personality disorder as a mentallisation dysfunction, in the context of development of attachment relation. Borderline personality disorder is a distinct clinical syndrome with important implications for public health; patients show reduced capacities to mentalise, which inevitably leads to problems in interpersonal relationships, identity disturbance, impulsivity, emotional regulation and suicidal threats. In this article author present a review of a construct of mentallisation as it is developed by P. Fonagy and his collaborators. Mentalising is the process of making sense of mental states in oneself and other persons in terms of subjective states and mental processes. The concept of mentallisation is rooted in attachment theory. The author reviews the biobehavioural switch–model of the relationship between attachment, arousal or stress, mentallisation, and development of borderline personality disorder.
key words: borderline personality disorder (BPD), mentalization, attachmentPsychoterapia 4 (167) 2013
strony: 21–27

Aneta Kalisz
O psychoterapii osób cierpiących z powodu schizofrenii
Psychotherapy of persons suffering from schizophrenia
Streszczenie
Autorka przedstawia wybrane fragmenty procesu psychoterapii (której nadaje nazwę rozmowy terapeutycznej) z osobami z rozpoznaniem schizofrenii w odniesieniu do podstawowych myśli Antoniego Kępińskiego dotyczących relacji pomiędzy psychiatrą a pacjentem z zaburzeniem psychotycznym: budowanie zaufania do terapeuty, stworzenie bezpiecznego i ciepłego środowiska, okazywanie pacjentowi szacunku, zadbanie o rozwój jego potrzeb społecznych i uwzględnienie jego potrzeby wolności.
Summary
The author presents her reflections concerning psychotherapy of persons with the diagnosis of schizophrenia, based on the fundamental ideas of Professor Antoni Kępiński. Those ideas include building up trust in the therapist, creating a warm, “motherly environment”, showing respect to the patient, taking care of the development of his/her social needs as well as of the need of independence, which is very important to the ill. Relating to this humanistic message of Professor Kępiński, the author, basing on her experience in psychotherapy, comments and confirms the value of it in the present day approach to the therapy of persons with psychotic disorders. She discusses her therapeutic conversations and dilemmas, both the patients’ and the therapist’s, in the context of work at the Day Care Unit for Treatment of Psychoses of the Psychiatry Clinic in Kraków.
key words: psychotherapy, schizophrenia


Psychoterapia 4 (167) 2013
strony: 29–39

Katarzyna Prot, Sławomir Murawiec
Psychodynamiczna terapia pacjentów psychotycznych w warunkach środowiskowych
Psychodynamic psychotherapy of patients with psychotic disorders in community based psychiatry
Streszczenie
Autorzy przyglądają się trudnościom w podejmowaniu terapii psychodynamicznej wobec osób z zaburzeniami psychotycznymi. Artykuł stanowi zachętę do włączania myślenia psychodynamicznego do terapii zaburzeń psychotycznych, także w modelu leczenia środowiskowego.
Summary
The paper presents a practical approach in the psychodynamic treatment of patients with the diagnosis of psychotic disorders. Some important concepts like projective identification and omnipotent narcissistic object relations were described in the context of psychosis and schizophrenia. Objectives and rules of psychodynamic psychotherapy in the treatment of patients with psychotic disorders in community based psychiatric services were presented.
key words: schizophrenia, psychosis, psychodynamic psychotherapy


Psychoterapia 4 (167) 2013
strony: 41–51

Szymon Szumiał
Długoterminowa psychoterapia grupowa osób chorujących na psychozy. Podejście analityczne
Long-term group psychotherapy of psychotic patients. Psychoanalytic approach
Streszczenie
Autor artykułu prezentuje zasady prowadzenia psychoterapii grupowej w podejściu psychoanalitycznym dla pacjentów z rozpoznaniem psychozy. Podstawowe zjawiska i najistotniejsze elementy procesu grupowego w kontekście trudności przeżywanych przez pacjentów psychotycznych ilustrowane są przykładami opisującymi także efekty zmian charakteru obron stosowanych przez pacjentów oraz poprawę jakości nawiązywanych przez nich relacji. W artykule dyskutowane są także trudności, jakie przeżywają psychoterapeuci prowadzący grupę.
Summary
The article presents the rules of conducting group psychotherapy for psychotic patients in the psychoanalytic approach. Basic phenomena and important elements of the group process, in the context of difficulties experienced by psychotic patients are discussed. Difficulties which can be experienced by the therapists conducting group psychotherapy are also identified. The text is supplemented by examples illustrating the described processes. The main effect of the presented group psychotherapy is a change of the nature of the defence mechanisms used by patients and improvement in the quality of their relationships with others. This is possible as the effect of the whole group’s development, which is beneficial for individual persons participating in the psychotherapy.
key words: psychosis, group psychotherapy, psychoanalysis


Psychoterapia 4 (167) 2013
strony: 53–66

Justyna Holka-Pokorska, Sławomir Murawiec
Dialog motywujący w terapii schizofrenii
Motivational interviewing in the context of therapy of schizophrenia
Streszczenie
Autorzy artykułu przybliżają podstawowe założenie oddziaływań w leczeniu osób psychotycznych, jakim jest „dialog motywujący” prowadzony równocześnie z farmakoterapią. Omawiają w nim badania na temat skuteczności zastosowań tego oddziaływania w porównaniu z innymi stosowanymi terapiami w zaburzeniach psychotycznych.
Summary
According to Prof. William Miller and Prof. Stephen Rollnick motivational interviewing (MI) is a client centered, directive, goal oriented method for enhancing internal motivation to change by exploring and resolving ambivalence. The principles of motivational interviewing are as follows: express empathy, develop discrepancy, avoid argumentation, roll with resistance and support self-efficacy. Motivational interviewing can be used as one of the psycho-social methods in long-term management of patients suffering from schizophrenia. It can be used to solve the current problems that appear in the treatment of chronic psychotic patients. However, the main use of MI in this group of patients is to improve adherence concerning pharmacotherapy. In the group of patients with the diagnosis of schizophrenia, certain modifications of this method have to be done to overcome such problems as lack of insight, negative symptoms and cognitive deficits. The main objective of this paper is to present the basic principles of MI in the context of therapy of persons with psychotic disorders. Another issue raised, is the theoretical positioning of MI between other types of short-term therapeutic methods. In the summary, we discuss the results of studies on the effectiveness of the MI application in comparison with other forms of therapeutic methods created to improve adherence in the treatment of patients with psychotic disorders.
key words: motivational interviewing, treatment adherence, schizophrenia therapy


Psychoterapia 4 (167) 2013
strony: 67–78

Katarzyna Marchewka, Katarzyna Sikora
Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty
Beyond tabula rasa. Modern understanding of the neutrality principle in psychotherapy
Streszczenie
Autorki przedstawiają rozumienie postulatu zachowania przez psychoterapeutę neutralności światopoglądowej w perspektywie historycznej i współczesnej, ujętej w ramy kodeksów etycznych różnych stowarzyszeń terapeutów. Przedstawiają wyniki badań dotyczących przekonań i systemu wartości terapeutów. Starają się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób system wartości terapeutów wpływa na światopogląd pacjentów oraz na przebieg terapii. Przedstawiają różne stanowiska dotyczące postępowania terapeuty w sytuacji widocznych różnic pomiędzy systemami wartości ich samych i pacjentów.
Summary
In current discussions on ethical issues in psychotherapy, it is generally acknowledged that it is not possible that psychotherapist’s value system does not influence the process of therapy and the professional relationship. The authors ask the following questions: how do therapists understand the standard of neutrality? What are the values identified by the therapists? How does the therapist’s value system influence that of the client? How can the therapist involve his/her value system in order to achieve an improvement in therapy? What should the therapist do, when his/her value system differs from the client’s? When does the therapist cross the ethical boundaries, trying to influence and change the value system of the client? Who is the guardian of the client’s right to his/her value system not being undermined? The authors attempt to answer these questions analysing the literature concerning the ethical aspects of psychotherapy and several codes of ethics and conduct of the selected psychotherapists’ associations.
key words: psychotherapy, values, neutrality


Psychoterapia 4 (167) 2013
strony: 79–90

Marta Dora, Magdalena Mijas, Bartłomiej Dobroczyński
Primum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych
Primum non nocere. Controversies around sexual-orientation-conversion therapies for homosexual clients
Streszczenie
Praca autorów skupia się na zagadnieniach empirycznej weryfikacji skuteczności oddziaływań podejmowanych wobec osób homo- lub biseksualnych mających na celu ich seksualną reorientację. Uwypukla przy tym etyczne aspekty oddziaływań na obszary pacjentów, których nie da się zaliczyć według współczesnej wiedzy do zjawisk patologicznych.
Summary
Sexual orientation conversion therapy was the treatment of choice when homosexuality was regarded as an illness. Despite its declassification as a mental disorder, practice of sexual reorientation of lesbians and gay men continues. The following article explores the history of conversion-based therapies, reviewing the efforts to alter sexual orientation using various methods. The literature on medical, behavioral, psychotherapeutic and religious conversion therapies is reviewed, showing no evidence of effectiveness. Ethical considerations concerning the stigmatising effects of such therapies are presented as well.
key words: sexual conversion, reparative therapy, homosexuality


Agnieszka Ogonowska
Recenzja.
Sherry Turkle. Samotni razem. Dlaczego więcej oczekujemy od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajemLista recenzentów 2013


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-