PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4 (163)

ARCHIWUM:
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1
164
2
165
1
160
2
161
1
156
2
157
1
152
2
153
1
148
2
149
1
144
2
145
1
140
2
141
1
136
2
137
1
132
2
133
1
128
2
129
1
124
2
125
1
120
2
121
1
116
2
117
3
166
4
167
3
162
4
163
3
158
4
159
3
154
4
155
3
150
4
151
3
146
4
147
3
142
4
143
3
138
4
139
3
134
4
135
3
130
4
131
3
126
4
127
3
122
4
123
3
118
4
119


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 4 (163) 2012


Psychoterapia 4 (163) 2012
strony: 5–10

Jacek Bomba
Dziedzictwo Kępińskiego
Kępiński’s heritage
Streszczenie
Autor artykułu wyjaśnia istotę fenomenu Kępińskiego poprzez analogię do stworzonej przez niego koncepcji metabolizmu informacyjnego. Odwołuje się przy tym do źródeł doświadczeń Kępińskiego: środowiska krakowskiego, w którym żył, doświadczeń obozowych, klinicznych swoich oraz pracującego z nim zespołu. Gromadzone „informacje” przetwarzał zarówno w formę publikowanych prac, jak i poprzez osobisty przekaz swoim uczniom.
Summary
A review of essential aspects of Antoni Kępiński oeuvre, as perceived from personal contact and from his published works was presented. Kepiński’s approach towards the fundamental questions of contemporary psychiatry was analysed. His efforts to solve a conflict between biology as the studies on life and scientific research demands were emphasised.
psychotherapy
psychiatric nosology


Psychoterapia 4 (163) 2012
strony: 11–17

Jerzy W. Aleksandrowicz
Kępiński jako lekarz
Kępiński — a doctor
Streszczenie
Autor, odnosząc się do własnych doświadczeń współpracy z Prof. Antonim Kępińskim, zwraca uwagę na znaczenie i źródła naszych postaw wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Wskazuje na znaczenie osobowości lekarza, terapeuty w budowaniu relacji terapeutycznej.
Summary
The author in correspondence with his mutual work with Prof. Antoni Kępiński, points out the importance and the sources of the psychiatrists’ attitudes towards psychiatric patients. He indicates the role of the doctors’ and therapists’ personality in building the therapeutic relation.
psychotherapeutic
relation


Psychoterapia 4 (163) 2012
strony: 19–26

Tadeusz Gadacz
Profesor Antoni Kępiński — myśliciel dialogiczny
Professor Antoni Kępiński — the dialogical thinker
Streszczenie
Autor wskazuje na analogie między Martinem Buberem, Georgem Simmelem, Emmanuelem Levinasem, Józefem Tischnerem a Antonim Kępińskim, wskazując na dialogiczność jego dzieła i praktyki lekarskiej.
Summary
It is hard to consider Professor Antoni Kępiński as a philosopher. It is beyond doubt, however, that as a man, physician, and professor he was strongly inspired by philosophy and philosophical thinking. Not only would he read philosophical treatises, but he himself contributed a lot not just to the medical, but also the philosophical and humanistic thought. Andrzej Jakubik has defined his views as personalistic. I think that philosophy of dialogue is a much more pertinent context here. My goal in this article is to demonstrate several analogies between Martin Buber, Georg Simmel, Emmanuel Levinas, Józef Tischner, and Antoni Kępiński. In this way, I hope to present the diologicality of his work and medical practice.
philosophy of dialogue


Psychoterapia 4 (163) 2012
strony: 27–37

Artur Mnich
Spotkanie koncepcji Antoniego Kępińskiego i Karola Wojtyły w świetle fenomenologii: inspiracje dla psychoterapii i psychiatrii
Meeting of Antoni Kępiński’s and Karol Wojtyła’s conceptions in the light of phenomenology: inspirations for psychotherapy and psychiatry
Streszczenie
Autor omawia i porównuje dwie fenomenologiczne koncepcje, które mogą być użyteczne w praktyce terapeutycznej. W swojej twórczości Kępiński stworzył dwie oryginalne idee psychiatryczne: modelu metabolizmu energetyczno-informacyjnego i podejścia aksjologicznego w psychiatrii. Z drugiej strony Karol Wojtyła w swoim głównym dziele „Osoba i czyn” opisuje dynamiczny model integracji osoby w czynie.
Summary
The aim of this article is to discuss and compare two complementary phenomenological conceptions, which might be useful in therapetical practice. In his work Kępiński created two original psychiatric ideas: „energetic-informational metabolism” model and axiological approach to psychiatry. On the other hand Karol Wojtyła in his main work „The acting person” describes the dynamic model of integration of a person in action. He stresses the differences between two types of dynamics in human nature: „I act” (action) and „something is happening in me” (activation). The author of this article proposes a correlation of the two models described above, in which on the top of their integration axis stands the dynamic „person-action” superior unity. This unity outlines „the top-down” voluntary direction of movement (according to the second phase of information metabolism) and penetrates through the psychosomatic unity as well as complexity, all the way down to cell structure. This relationship of person-action unity with dignity (arche-value) constitutes the axiological correlation. The meeting of these two original phenomenological conceptions allows for a deeper understanding of patients and can be yet another inspiration to psychotherapy and psychiatry as a science.
fenomenology,
act, dignity, will,
responsibility,
advisability


Psychoterapia 4 (163) 2012
strony: 39–45

Anna Liberadzka
Od pacjenta do osoby
From a patient to a person
Streszczenie
Autorka z perspektywy pacjenta przedstawia wiele aspektów relacji lekarz — pacjent, zwracając szczególną uwagę na problem zależności i władzy. Rozważa problem zaufania i zasługiwania na zaufanie, szacunku w stosunku do pacjenta, cierpliwości i pozostawiania mu miejsca na własne decyzje. Autorka przypomina niechlubne fakty historyczne dotyczące represji i prześladowań osób chorych psychicznie i zestawia je z postulatem Kępińskiego, by „traktować człowieka jak człowieka”.
Summary
The author presents her reflections on the heritage of Professor Antoni Kępiński left in his books and in his successors. She, as a patient herself, tries to understand what is important in Prof. Kępiński’s message 40 years after his passing away. With which of his priorities she would agree and which of them she would discuss. She makes efforts to imagine how Kępiński’ s attitude towards patients and towards the patient-therapist relation would be understood and received by the contemporary generation.
therapeutic attitude,
patient-psychiatrist’s relation


Psychoterapia 4 (163) 2012
strony: 47–54

Andrzej Kokoszka
Dialog według Antoniego Kępińskiego: komentarz do sesji „Pacjent jako osoba
Dialog according to Antoni Kępiński: comments to the session „The patient as the person
Streszczenie
Zdaniem autora poglądy Antoniego Kępińskiego mogą być pełniej odczytane przez ich osobisty przekaz przenoszony przez kolejne pokolenia jego uczniów oraz czytelników jego prac. Komentarz do wykładu Anny Liberadzkiej zatytułowany „Kontakt terapeutyczny” eksponuje ten aspekt jej wypowiedzi. Z kolei w omówieniu wykładu Tadeusza Gadacza zostały wyróżnione trzy ważne zagadnienia: dialog kliniczny, związki koncepcji Kępińskiego i Tischnera oraz znaczenie niewerbalnego kontaktu w dialogu terapeutycznym.
Summary
The article is a comment to Anna Liberadzka’s lecture „From patient to person” and Tadeusz Gadacz’s paper „Professor Antoni Kępiński — dialogical thinker” presented at the „The patient as the person” session, during the „Thinking: Kępiński” symposium organised on the 40th anniversary of his death. Kępiński’s conception, presented in his books and articles may be understood deeper in the context of views of the personally transferred by his collaborators and their trainees. A personalistic contact with a patient takes place only when the therapist does not make any of the main possible mistakes in his attitude towards the patient, as described by Kępiński, i.e., mistakes of : „attitude of the subject onto the object”, „mask” and „judge”. Kępiński had knowledge of philosophy, but did not write philosophical texts. Contrary, he focused on a description of the optimal therapeutic management. However, his views inspired Polish philosophers, mainly, Józef Tischner in his phenomenological analyses of important phenomena. The therapist’s awareness of limitations of his/her knowledge, especially about the most useful solutions of the patient’s problems is of crucial meaning for good therapeutic contact. The therapist’s sincere interest in his patients’ ideas helps the patient to experience strength of one’s own resources, which in turn facilitates improvement of his/her self-portrait (self-esteem) and restoration of his abilities to fulfil personal goals.
therapeutic contact
dialog


Psychoterapia 4 (163) 2012
strony: 55–59

Andrzej Cechnicki
Czego dziś uczymy się od Antoniego Kępińskiego?
What we are taught by Kępiński today?
Streszczenie
Autor próbuje znaleźć klucz do zrozumienia psychozy i poszukuje wskazówek dla codziennej pracy terapeutycznej. Podkreśla znaczenie relacji i opisuje podejście terapeutyczne stymulujące proces zdrowienia i odczytuje, zapisane przed czterdziestu laty, praktyczne zalecenia Profesora. Wyraża przekonanie, że w psychiatrii powinien nastąpić powrót do humanistycznego podejścia w duchu Antoniego Kępińskiego i pogłębienie wrażliwości na fundamentalne potrzeby pacjentów i ich rodzin.
Summary
The author, basing on Schizophrenia by Antoni Kępiński, attempts to find a key to understand psychosis and seeks suggestions for everyday therapeutic work. He emphasizes the importance of therapeutic relationship and bonding with the patient on the way towards a common world. In this process, the patient is getting closer to us and helps us to know ourselves better. The author describes a therapeutic approach to stimulate the healing process and reiterates the 40-years old practical recommendations of Professor Kępiński, who expected individual treatment of each patient, encouraged to teach patients to manage their own treatment and to treat them as experts in their own experiences. The author believes that psychiatry should return to the humanistic approach in the spirit of Antoni Kępiński and deepen its sensitivity to the fundamental needs of patients and their families.
schizophrenia
therapeutic relation


Wykaz osób wykonujących recenzje dla Psychoterapii w roku 2012

 


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-