PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4 (143)

Psychoterapia 4/2007

 

Rozmowa o dobrej rozmowie. Wywiad z prof. dr. hab. med. Bogdanem de Barbaro             5-15

 

Hillel Klein , Ilany Kogan

Procesy identyfikacji i zaprzeczenie w cieniu nazizmu             17-25

Identification process and denial in the shadow of Nazism identification process             17-25

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę zmian w procesach identyfikacji indywidualnej i grupowej u osób ocalonych, podczas i po okresie Holokaustu. Rozważany jest mechanizm identyfikacji z reprezentacjami dobrych obiektów jako kluczowy w walce o psychiczne przetrwanie, w opozycji do dotychczas częściej uwzględnianego mechanizmu identyfikacji z agresorem. Omawiany jest także mechanizm zaprzeczania (swoisty dla tej grupy osób jako zaprzeczenie podtrzymywane przez fantazje, słowa i działanie) i jego znaczenie w konfrontacji ze zmasowaną traumą, oraz w okresie readaptacji i reintegracji do życia. Wszystkie wymienione procesy pozostają w związku z trudem przeżycia żałoby i procesem reindywiduacji koniecznym dla zdrowia psychicznego i radzenia sobie w życiu kolejnych pokoleń – dzieci osób ocalonych z Holokaustu. Kazuistyka zaprezentowana w artykule ilustruje omawiane mechanizmy oraz pokazuje, jak w drugim pokoleniu proces żałoby dotyczy zaprzeczania żałoby rodziców, przez identyfikowanie się z ich „Mitem Przetrwania”.

Summary

The paper presents an analysis of the vicissitudes of individual and group identification processes during and after the Holocaust. We also examine denial as a defense mechanism when confronted with massive traumatization, and in the period of readaptation and reintegration to life. Identification with (idealized) lost objects and with group myths, in fantasy as well as in action, and denial sustained by fantasy, words and acts, were connected to the mourning processes which helped to initiate the re-individuation process developing in face of danger. We consider some of the basic problems of survivors of the Holocaust such as avoidance of mourning and rebuilding of self-structure with reemergence of superego, in connexion to various processes of identification and denial. We focus on the „Myths of Survival” which reveals a special way of coping with life and death problems, and attempt to show how processes of identification connected with it, influence the survivors way of mourning up to the second and third generation. The aim of therapy with children of survivors is to aid the process of mourning for lost objects, to free them from the burden of the past, by differentiating between their own experience and that of their parents, thus helping them in the process of re-individuation.

 

Maciej Musiał

Odwrócona perspektywa             27-36

The reversible perspective             27-36

Streszczenie

Autor prezentuje zagadnienie „odwróconej perspektywy”, zjawiska odkrytego przez Biona podczas badań nad psychotyczną częścią osobowości. Zjawisko to, jako forma myśli ukierunkowanych na unikanie bólu psychicznego, a tym samym niechęć do rozpoznawania rzeczywistości, jest ważnym zagadnieniem ze względu na swój ukryty negatywny wpływ na przebieg procesu terapeutycznego i często bywa przyczyną impasu w leczeniu.

Summary

The article presents the issue of the reversible perspective. Reversible perspective is spectacular since it influences analytical process in a hidden, negative way. The author distinguishes between reversible perspective, acting-out, and negative therapeutical reaction. The relation of reversible perspective and psychotic part of personality has been sketched. Two clinical vignettes illustrating reversible perspective were presented as well.

 

Sławomir Bukowski, Barbara Kosmala

Techniki projekcyjne w identyfikacji przekonań             37-44

Projection techniques in identifying convictions             37-44

Streszczenie

W pracy przedstawiono możliwości, jakie daje zastosowanie technik projekcyjnych w identyfikowaniu przekonań osób poddanych psychoterapii grupowej. Na konkretnych przykładach pokazano proces tworzenia „sytuacji projekcyjnych” oraz zasady ich interpretacji w kategoriach poznawczych. Całość osadzono w ramach studium przypadku, odnosząc podejmowane działania do konkretnej osoby badanej i jej problemu. Prezentowane podejście wpisuje się w nurt eklektycznych koncepcji psychoterapii.

Summary

The paper presents opportunities offered by using projection techniques in identifying convictions of people subject to group psychotherapy. The creation process of „projection situations” and rules of their interpretation in cognitive terms has been shown using specific examples. The entirety of it has been set in the framework of a case study, relating the undertaken activities to a specific person subject to research and their problem. The presented approach fits into the trend of eclectic conceptions of psychotherapy.

 

Hanna Jaklewicz, Lidia Popek

Psychoterapia małych dzieci             45-53

Psychotherapy of small children             45-53

Streszczenie

Autorki opisując specyfikę psychoterapii małych dzieci zwracają szczególną uwagę na znaczenie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Na przykładzie przebiegu leczenia dziecka z zaburzeniem autystycznym wskazują na możliwości budowania relacji i rozumienia przeżyć małego dziecka w kontekście procesu rozwojowego.

Summary

The authors present a short review of ideas of psychotherapists working with small children as well as the methods used in this kind of psychotherapy. In the second part they show their reflections concerning small children therapy with the special attention focused on the secure contact in the relation: therapist-child-mother. At the end, a case of an autistic child therapy is presented. The dynamics of a long-lasting therapeutic process is observed, illustrated by the analysis of the child’s drawings.

 

Anna Brytek-Matera, Elizabeth Spitz

Związek zaburzeń afektywnych z anoreksją — porównania międzykulturowe          55-65

Cross-cultural comparison of affective disorders in the female population suffering from anorexia nervosa             55-65

Streszczenie

Autorki opisują wyniki badania zależności pomiędzy symptomami depresji i lęku a poczuciem umiejscowienia kontroli u kobiet narodowości polskiej i francuskiej z problemem jadłowstrętu psychicznego. Metody badawcze to: Szpitalna Skala Lęku i Depresji Zigmonda i Snaitha oraz Skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli Levensona.

Summary. The aim of this study was to evaluate the implications of depression and anxiety disorders and self-control for Polish and French women with eating disorders.

Method. The study involved 62 patients with eating disorders diagnosed according to ICD–10 and DSM IV criteria, and a control group consisting of 117 students. The study methods included the Hospital Anxiety and Depression Scale by Zigmond and Snaith (1983) and the Internal Powerful Others and Chance Scale by Levenson (1981).

Results. Depression and anxiety disorders and the belief in chance were significantly lower, and internal locus of control was significantly higher in the Polish anorexic patients as compared to French anorexic patients. Within the Polish anorexic group, depression disorders correlated significantly with the belief in chance. Polish anorexic patients experienced significantly more external locus of control and believed less in chance than normal Polish controls. French anorexic patients experienced significantly more depression and anxiety disorders than normal French controls.

Conclusion. The findings support the notion that depression and anxiety disorders and defective experience of control are important factors in the psychopathology of adolescent anorexic Polish and French females patients.

 

Małgorzata Talarczyk

Psychoterapia grupowa chorych z jadłowstrętem psychicznym - program autorski             67-77

Group psychotherapy of anorrexia nervosa patients — the author’s own program             67-77

Streszczenie

W artykule opisany jest autorski program psychoterapii grupowej nastolatek z problemem jadłowstrętu psychicznego, prowadzonej w czasie hospitalizacji, w grupach homo- i heterogennych. Głównym celem pracy grupowej prowadzonej w podejściu kognitywno-behawioralnym jest praca nad problemami z uszanowaniem granic indywiduacji i nastawieniem na wzmacnianie procesu separacji. Stosowane techniki to: zmiana myśli automatycznych i poznawcze przeformułowanie; rozmowa, psychodrama, psychorysunek, techniki encounter.

Summary

The article depicts an author’s group psychotherapy program for patients with psychological sitiophobia. The program was designed based on years of studies and clinical practice in therapeutic work with patients suffering nourishment disorder. The program presents issues specific for those suffering psychological sitiophobia and means of therapy with the use of resources and needs of people in the phase of adolescence. The therapy is conducted during the hospitalization of patients in the Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. The groups function in an open manner and are heterogenic. Group count: 6–14 people, age of patients: 12-18 years old. Used techniques: conversations, psychodrama, psycho-drawings, encounter training.

 

Patryk Hajdo

Poziom złości i mechanizmy obronne a nasilenie symptomów PTSD na przykładzie ofiar przemocy domowej             79-86

Anger and defense style and intensity of PTSD symptoms on example of victims of home violence             79-86

Streszczenie

Według autora ofiary przemocy domowej doświadczają chronicznej traumy, która może prowadzić do zespołu stresu pourazowego. Podobieństwo pewnych aspektów PTSD i OCD oraz współwystępowanie OCD z depresją, a także rodzaj traumy mogą sugerować, że ważną rolę w etiologii PTSD odgrywa złość. Celem badań było potwierdzenie tej hipotezy oraz określenie mechanizmów obronnych biorących udział w powstawaniu zaburzenia.

Summary

The aim of this study was to define the relationship between anger, defense style and posttraumatic stress disorder (PTSD). Defenses were examined as a possible mediator and moderator of PTSD. The PTSD group differ from non-PTSD in intensity of projection, displacement, reaction formation and pseudoaltruism, that were higher in PTSD. Displacement correlates negatively with the symptoms and pseudoaltruism correlates positively. Schizoid fantasies correlate positively with the B - group symptoms. Intensity of anger was the same in both of groups. The results suggest that the defense mechanisms play a role in regard to PTSD.


Komunikaty

Recenzje

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-