PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3(174)

ARCHIWUM:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT

 
NOWOŚĆ: PTP na Facebooku
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl.

Lista recenzentów Psychoterapii w roku 2013

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 3 (174) 2015

Index Copernicus 4,61
liczba punktów MNiSW 5 pkt
indeksowana m.in. w SCOPUS, DOAJ, ERIH PLUS


Spis treści

Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 5–14
Wanda Szaszkiewicz
Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów
„Wątki rodzinne były dla mnie zawsze najciekawsze”. Rozmowa z dr hab. n. hum. Barbarą Józefik, prof. UJ


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 15–23
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/58696
Urszula Turyna, Sylwia Zaremba
Ojciec „piersiujący” — wpływ ojca na trudności jedzenia u dzieci. Ujęcie psychodynamiczne
„Breasting” father. Father’s influence on the eating problems in children. Psychodynamic approach
Streszczenie
Zjawisko „piersiującego” ojca to postawa ojca polegająca na próbach przejmowania roli matki w procesie karmienia dziecka, a także wyraziste próby zagarnięcia macierzyńskiej strefy w opiece nad niemowlęciem przy rezygnacji ze strefy ojcowskiej. Zjawisko to Autorki zaobserwowały w rodzinach małych dzieci, z którymi rodzice zgłaszali się po pomoc z powodu wystąpienia komplikacji w przyjmowaniu przez nie pokarmów. Analiza dokumentacji klinicznej (wywiady zgłoszeniowe, historia terapii, zapisy sesji) oraz rozważania teoretyczne wywodzące się z psychoanalizy stanowiły podstawę dla opisu fenomenu „piersiującego” ojca oraz propozycji rozwiązań terapeutycznych dla osób pracujących z niemowlakami, małymi dziećmi, rodzinami oraz z osobami cierpiącymi na zaburzenia jedzenia.
Summary
The authors describe the phenomenon of the „breasting” father, which they noted in small children, whose parents came to the Centre of Psychotherapy due to eating complications. These included: gastrointestinal reflux, dystrophy, functional dysphagia and overeating. The phenomenon of the „breasting” father is a father’s attitude which consists in trying to take over the role of the mother in the process of feeding the child and brilliant attempts to grab the maternal zone in the care of an infant with his resignation from the father’s zone.The authors describe the phenomenon presented on the basis of the documentation: application interviews, history therapy, session recording. Their thoughts are also based on theoretical considerations stemming from psychoanalysis. As a result of tracing and analysing interviews with parents of young children regarding food intake, the authors observed a phenomenon of the „breasting” father.The „breasting” father can affect eating difficulties in children. His role is often mediated by the mother’s feelings, as the main child’s feeder. Despite the change in the social role of the father image, it appears vital to maintain diversity in the roles of mother and father in the first period of a child’s life.
Key words: children, breasting father, eating problems


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 25–37
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/58994
Małgorzata Kuleta, Waldemar Krzyżkowiak
Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna jako metoda leczenia pacjentów z somatyzacją
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy as a method of treatment for patients with somatization
Streszczenie
Artykuł przedstawia założenia intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej. Wskazuje, jak podejście to może być pomocne w rozumieniu i leczeniu pacjentów z somatyzacją. Autorzy opisują specyfikę interwencji terapeutycznych stosowanych wobec tych pacjentów.
Summary
The purpose of this article is to present intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) as a type of therapy considered particularly useful when treating patients with somatization. After a short presentation of the psychodynamic understanding of the phenomenon of somatization and the basic principles of ISTDP, the main diagnostic and therapeutic strategies and methods used when working with such patients are discussed. The patients are people who – similarly to patients suffering from depression – demonstrate high levels of unconscious anxiety and very high levels of resistance in transference at the same time, which require a specific way of conduct. During the first stage of psychotherapy, a restructuring of ego defense mechanisms is done using the so called graded format (which constitutes in continuous monitoring of the patient’s anxiety level and alternating pressure on the patient’s experiencing of emotions and the so called cognitive analysis of what is happening during the session). Only in the second phase of psychotherapy, other ISTDP techniques are used (such as challenge and head-on collision) as a part of the central dynamic sequence, leading to the unblocking and processing of the feeling causing the anxiety, the repression of which contributed to the development of the symptoms.
Key words: treatment, somatization, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 39–59
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/58829
Wiesław Sikorski
Lęk pacjentów przed mówieniem na forum grupy a przedwczesne przerywanie terapii grupowej
Patients’ anxiety of public speaking to a group audience versus dropping-out the group therapy
Streszczenie
W artykule opisane jest zjawisko drop-out oraz czynniki jego ryzyka. Przedstawiony jest przegląd literatury dotyczący przyczyn porzucania terapii. Autor prezentuje wyniki własnych badań przeprowadzonych w latach 2011-2015 nad zależnością pomiędzy poziomem doznawanego lęku przed publicznym zabieraniem głosu a skłonnościami do przedwczesnego kończenia terapii grupowej. Badaniami objęto 26 grup terapeutycznych. W artykule proponowane są sposoby pracy, głównie w pierwszej fazie terapii, nad problemem lęku przed zabieraniem głosu na forum grupy.
Summary
The main objective of the research conducted by the author was to determine the relationship between the level of the anxiety of public speaking in patients suffering from various kinds of neurotic disorders and resigning from participation in group therapy.The level of the anxiety of public speaking was determined by the use of Personal Report of Communication Apprehension (PRCA) questionnaire by J. C. McCroskey and R. McVetta.The author reported a statistically significant relationship between the anxiety of speaking and dropping-out the group therapy. He showed that this type of anxiety is greater and more common — and hence the more frequent abandoning the treatment — in the case of larger groups (10 to 12 people), organized in a closed form, and heterogeneous ones (diversified). He also found that dropping-out from therapy most frequently occurs in the initial phase of the development of closed group dynamics (“orientation and dependency”) and by members of the group performing subordinate roles — those of a “scapegoat” and an “outsider”. Moreover, the author noticed that earlier preparations for the psychotherapy made by the members of a group prevent the phenomenon of leaving the psychotherapy and decrease the anxiety of public speaking. The author provides several ways for reducing the anxiety of public speaking, such as exercises based on role-playing techniques, drama and using the camera, and learning how to achieve the state of relaxation, as well as those arising due to the attitude of the therapist and his/her attention to initiate as many therapeutic factors in group therapy as possible, especially group cohesion and social skills development.
Key words: drop-out, anxiety of public speaking, group therapy


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 61–72
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/59570
Elżbieta Wilkowska
Ejlejtyja na porodówce. Psychiczna rola regresji i agresywności w porodzie a komplikacje porodowe
Eileithyia in the delivery room. The importance of regression and aggression in childbirth compared to delivery obstacles
Streszczenie
Artykuł prezentuje psychologiczną dynamikę naturalnego porodu, przywołując mit o greckiej bogini porodów — Ejlejtyi, której jedna postać dawała ulgę i pomoc w rodzeniu, a druga — zaburzała poród, przedłużając go i nasilając bóle. Poród przedstawiony jest jako kryzys psychiczny z jego naturalną konsekwencją — zjawiskiem regresji. W odniesieniu do teorii Melanie Klein przedstawiony jest przebieg regresji w poszczególnych etapach porodu oraz czynnniki wspierające i zakłócające ten proces, ze zwróceniem uwagi zarówno na funkcjonowanie psychospołeczne kobiety rodzącej, jak i na szczególne działania personelu medycznego wobec niej.
Summary
The aim of the article is to present the psychological dynamics of natural childbirth. The main issue is the phenomenon of psychical regression as a process that facilitates the experience and the course of delivery. Using the theory of Melanie Klein, the author presents the progress of regression during particular phases of labor, the contributory factors and impediments. The predominant state in labor is the paranoid-schizoid one, because of the threat of women’s physical and psychical borders. The regression comes to the point of the fusion with the mother and the symbiosis with the child, what symbolically and emotionally become the reversion to the intra-uterine life. This shift enables women to experience the labor with comparative equanimity and inner self-confidence as well as with reduced pain sensation. The author describes, the dynamics of parturient’s aggression, connected with the paranoid-schizoid state, and the crucial role of handling this aggression by professionals. Both, the obstacles in regression and inefficacy of handling aggression of childbearing women are the main psychological determinants that disturb the process of labor. The factors facilitating regression are intimacy during the time and in the place of childbirth as well as successful identification with the mother. The myth of the Greek goddess of childbirth –Eileithyia -was used as to illustrate, in a symbolic manner, the discussed matter.
Key words: aggression, regression, childbirth


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 73–86
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/58828
Krzysztof Dyga, Małgorzata Opoczyńska
Znaczenie diagnozy dla tożsamości pacjenta. Cz. 1: Od zapoznania do rozpoznania
A meaning of diagnosis to the patient’s identity. Part 1: Between misrecognition and recognition
Streszczenie
Autorzy artykułu przedstawiają szerokie spektrum możliwego wpływu diagnozy psychiatrycznej, stanowiącej swoisty przykład metafory miecza obosiecznego używanego przez profesjonalistów. Opisują w nim swoistą typologię „tożsamości postdiagnostycznych” wynikających z akceptacji lub odrzucenia tej diagnozy przez pacjentów. Powyższe tożsamości istotnie warunkują zarówno dalszą terapię, jak i ich funkcjonowanie społeczne.
Summary
In the article, we reflect on different meanings and courses of recognition in psychiatry, in other words: on ways in which a diagnosis affects the patient’s identity. Viewpoints of both diagnostician and the diagnosed are examined. In the case of a patient, we take into account an impact of the diagnosis on both personal identity (internalized patient’s identity, the diagnosis as new identity, impoverishment of self-image through medicalized language of one’s own experiences’ descriptions, but also an integration of fragmented self-knowledge via diagnosis) and social identity (so-called post-diagnostic identities that express different attitudes towards the obtained diagnosis). When discussing post-diagnostic identities, we introduce the notion of insight as a mediator between the former identity and the identity arisen on the ground of diagnosis. The very category of insight as well as stands of objectivity and biologism, are problematised then. There is also a place for deliberations on (traditional and alternative) psychiatric language in the use of not only clinicians but also patients and their families.
Keywords: diagnosis, identity, insight


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 87–97
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/58827
Krzysztof Dyga, Małgorzata Opoczyńska
Znaczenie diagnozy dla tożsamości pacjenta. Cz. 2: Uzgadnianie czy uznanie?
A meaning of diagnosis to the patient’s identity. Part 2: Construction or recognition?
Streszczenie
Druga część artykułu o znaczeniu diagnozy dla tożsamości pacjenta skoncentrowana jest na porównaniu tradycyjnych nurtów psychiatrii z psychiatrią krytyczną oraz postpsychiatrią. Autorzy zawierają w nim zarówno tło teoretyczne, filozofię psychiatrii, jak i praktyczne implikacje nowych podejść dla procesu diagnozowania. Stawiają również otwarte pytania o granice konstruowania czy faktyczność psychiczną pacjentów.
Summary
In the second part of the article we direct our attention consecutively to biological, humanistic/existential and critical psychiatry/post-psychiatry. We show both chances and, more often, dangers of traditional model of psychiatric diagnostics when it is performed with insufficient dose of reflexivity. In our opinion, the most common dangers in question are: reification and self-fulfilling prophecy. We recall the World Psychiatric Association’s proposition of complementing criteriological diagnostics with idiographic aspects. Finally, we introduce current critics of traditional psychiatry, more mature and creative than anti-psychiatric ones, that is recommendations of critical psychiatrists, post-psychiatrists, psychotherapists and clinical psychologists who are inspired by postmodernism and social constructivism. Referring to these ideas, we discuss both theoretical background (approaching philosophy of psychiatry when the opportunity arises) and practical implications with continuous focus on the main subject of our investigations. We attach difficult questions (e.g. about the limits of constructing) to our final conclusions, the questions we are putting now without trying to answer them in an explicit manner.
Key words: diagnosis, identity, postpsychiatry


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 99–105
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PT/45560
Magdalena Maria Migda
Trauma więzi a psychoterapia pacjentów z diagnozą PTSD w oparciu o mentalizację
Traumatic bonding and the psychotherapy of PTSD suffering patients, based on mentalization
Streszczenie
Artykuł prezentuje rolę urazu we wczesnym dzieciństwie — traumy więzi — jako istotnego czynnika wpływającego na zdolność człowieka do nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności regulacji emocji. Traumatyczne doświadczenia życiowe ujawniające się pod postacią PTSD (zespół stresu pourazowego) stanowią wskazanie do psychoterapii. Autorka ukazuje powiązanie między doświadczeniem traumy więzi z pierwszym opiekunem a zjawiskami w procesie psychoterapii osoby dorosłej po doświadczeniu późniejszych traum. Proces mentalizacji przedstawiony jest w opracowaniu jako istotne narzędzie psychoterapii osób, w których historii życia miała miejsce trauma więzi, a którzy cierpią z powodu objawów PTSD. Artykuł zawiera odwołanie do teorii przywiązania Bowlby’ego, prac Fonagya, Allena, Batemana, Rupperta, Schora, nawiązuje również do neuropsychologii.
Summary
The article presents the toll of early childhood trauma, named traumatic bonding, as a vital factor which influences the human capacity to establish and maintain satisfying relationships and cope with stress. It can also have an impact on the ability to regulate emotions and the ability to cope with traumatic experiences occurring during a child’s life. PTSD is a clinical condition which is brought in the wake of a traumatic experience occurring in human life and degrading its quality. It also constitutes a reason for starting psychotherapy. This article shows the relationship between the experience of traumatic bonding with the first meaningful guardian and the phenomena occurring in the psychotherapy of patients with PTSD. The author of the publication describes mentalization - the process of understanding one’s inner mental states and making them meaningful - as a significant psychotherapeutic skill in the psychotherapy of PTSD-suffering patients. The article is based on theory of bonding by Bowlby, papers of Fonagy, Allen, Bateman, Ruppert, and Schore. The author also makes references to the field of neuropsychology.
Key words: PTSD, mentalization, traumatic bonding


Psychoterapia 3 (174) 2015
strony: 107–108
Maria Siwiak-Kobayashi
Wspomnienie pośmiertne. Doktor Barbara Bigo

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-