PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3(170)Psychoterapia nr 3 (170) 2014
strony: 5–14

Zofia Elżbieta Adamowicz
Co to jest prawda?
What is truth?
Streszczenie
Artykuł dotyka istotnego w psychoterapii problemu rozróżniania obiektywnej prawdy i rzeczywistości subiektywnej w kontekście postmodernistycznego kwestionowania tego podziału. Autor opowiada się za istnieniem rzeczywistości niezależnej od poznającego ją podmiotu. Wywód obejmuje rozumienie prawdy z punktu widzenia logiki i psychologii, następnie odnosi się do ograniczonych możliwości obiektywizacji rzeczywistości w procesie psychoterapii.
Summary
The paper refers to the discussion on the influence of the postmodernism onto psychotherapy. We are looking at the notion of truth from the point of view of mathematical logic and we argue with the postmodern concept of truth. From the logical point of view, truth is a very delicate notion. Dealing with it carelessly leads to a contradiction. It turns out that a safe use of the notion of truth requires a clear distinction between our opinion on the reality from the reality itself. Truth is the relation of compatibility between description and the reality. In psychology and psychotherapy the notion of truth understood as the adequacy of our perception of ourselves and of other people is crucial. If the human psyche has its own internal logic, then, possibly, the mathematical laws concerning truth apply to it and similar difficulties occur. In mathematical logic the deepest trouble occurs when self-reference is considered. On the other hand, this is the core of psychotherapy: the subject studies himself. It turns out that a certain intra-psychical splitting of roles into the role of a studying subject and the role of a studied object is needed. Psychoanalysis invented here the notion of an observing ego. However, we are approaching here the limit of the possible use of the notion of truth. This can be seen as the difficulty of applying the notion of truth to the transference-feelings: are they true or not?
Key words: truth, mathematical logic, language, transference


Psychoterapia 3 (170) 2014
strony: 15–26

Szymon Chrząstowski
Wiara psychoterapeutów we własny obiektywizm, w doświadczenie kliniczne oraz wartość informacji zwrotnych — perspektywa psychologii społecznej i poznawczej
Psychotherapists’ beliefs about their own objectivism, clinical experience and the value of feedback from client/patient — social and cognitive psychology perspective
Streszczenie
W artykule poruszany jest problem wpływu wybranych przekonań terapeuty na stopień rzetelności diagnozy klinicznej oraz sposobu i efektywności prowadzonej terapii. Autor, na podstawie badań z zakresu psychologii społecznej i poznawczej, omawia m.in. temat zaufania do doświadczenia klinicznego, intuicji, wiary we własny obiektywizm, polegania na informacjach zwrotnych od pacjenta. Opisuje powszechnie występujące błędy poznawcze, które negatywnie wpływają na efekty terapii.
Summary
In this article, certain beliefs of mental health professionals were compared with the results of social and cognitive psychology. These beliefs refer to the trust in the value of clinical experience, intuition, relying on feedback from client/patient, trust in one’s own objectivism or internal motivation of a patient to undergo therapy. Cognitive processes and errors in judgement, which lead to beliefs described in the article, usually have a universal and an unconscious character. They may, however, lead to incorrect assessment and treatment methods. These beliefs were assorted in such a way so as not to be connected with any particular therapeutical approach, but to characterise a certain way of thinking of the therapist about himself as an objective expert .Although the awareness itself, of the errors in cognitive mechanisms does not eliminate them from work of mental health professionals, they can attempt to limit their influence through self-reflectivity and search for alternative explanations (to those previously assumed) in relation to what occurs during therapy. Conclusions emerging from studies of social and cognitive psychology concur with certain guidelines devised by postmodern mental health professionals.
Key words: psychotherapy, errors in judgement


Psychoterapia 3 (170) 2014
strony: 27–33

Janusz Galli
Kilka uwag o mechanizmach symbolizacji
Some remarks about the mechanisms of symbolisation
Streszczenie
Autor zachęca nas do poszukiwania szerszego, symbolicznego znaczenia treści pojawiających się w dialogu z pacjentem. Wskazuje na istotne znaczenie procesu symbolizacji w rozwoju psychicznym człowieka i w procesie terapii.
Summary
The development of psychoanalytic theory was also reflected in clinical practice, which creatively uses the conceptual symbols in the process of therapy. Initially, the understanding of the symbol as work done once and for all, evolved up to the point where we understand now, thanks to the work of Bion, that the creation of symbols is a process of continuous communication (derived from continuous projective identification), on which the life and mental health rely.
Key words: symbolization, elements alfa


Psychoterapia 3 (170) 2014
strony: 35–45

Barbara Józefik
Terapia rodzin nastolatków — dylematy, kontrowersje
Family therapy of teenagers — dilemmas and controversies
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie dylematów, z jakimi konfrontuje psychoterapeutę terapia rodzin nastolatków. Omówiono najważniejsze z nich, odwołując się do praktyki klinicznej w postępowaniu z rodziną w tej fazie życia. Trudności pojawiają się zarówno na etapie konsultacji rodzinnej i związane są z kontekstem rozpoczynania terapii, jak i w dalszych fazach pracy terapeutycznej. Według autorki dotyczą różnorodnych problemów, takich jak zagadnienie władzy, odpowiedzialności, rozróżnienia pomiędzy tym, co wspólne a co prywatne, rozumienia relacji terapeutycznej. Artykuł identyfikuje i omawia niektóre z istotnych dylematów, ilustrując je przykładami klinicznymi.
Summary
The aim of this article is to present dilemmas with which the psychotherapist working with families with teenagers confronts. For more than a 60-year history of family therapy is used in solving the problems of children and adolescents and several studies have shown that due to its effectiveness, it should be the method of choice in this group of patients. Nevertheless, the practice of family therapy confronts therapists with a number of challenges. Difficulties often arise both during the family consultation and are related to the context of initiating therapy, and in the later stages of therapeutic work. They relate to a variety of issues: issues of authority, responsibility, the distinction between what is common and what is private, understanding of the therapeutic relationship. The article identifies and discusses some of the key dilemmas, illustrating them with short case studies.
Key words: family therapy adolescents, power, responsibility, inner therapist’s voices


Psychoterapia 3 (170) 2014
strony: 47–56

Radosław Tomalski
Terapia psychozy — psychoza terapii
Therapy of psychosis — psychosis of therapy
Streszczenie
Autor opisuje procesy zachodzące w relacji terapeutycznej z pacjentami psychotycznymi i ich wpływ na osoby zajmujące się leczeniem. Zwraca uwagę na będące po stronie terapeutów, a przejawiające się w postaci przeciwprzeniesienia, źródła trudności w pracy z tą grupą pacjentów.
Summary
The paper discusses the processes that occur in the psychotherapeutic treatment of patients with schizophrenia. Various theoretical concepts within psychoanalytical framework concerning psychotic functioning in a therapeutic relationship are presented. The author highlights specific demands that such treatment imposes on practitioners. Special attention is given to difficulties for the therapists that may arise in the course of treatment, such as dependency issues and the impact of hateful emotions emerging in a therapeutic relationship. These difficulties are addressed with respect to countertransference and the definition, importance and application of the term are discussed. Furthermore, examples of countertransference in professional and private life of the therapist are given, as well as means to prevent the adverse effects of countertransference on the professionals dealing with psychotic patients, such as supervision and self-analysis. Lastly, the potential benefits of work with psychotic patients to the therapists are underlined and the learning and transformative aspects of it are indicated.
Key words: psychosis, psychotherapy, countertransference


Psychoterapia 3 (170) 2014
strony: 57–68

Roman Szałachowski, Małgorzata M. Kulik
Behawioralne i poznawcze metody terapii par
Behavioral and cognitive methods of therapy for couples
Streszczenie
W artykule przedstawiony jest rys historyczny dotyczący rozwoju terapii par w zakresie podejścia behawioralnego i poznawczego. Opisane są podstawy teoretyczne i techniki terapeutyczne tradycyjnej terapii behawioralnej par (traditional behavioral couple therapy — TBCT), poznawczo-behawioralnej terapii par (cognitive-behavioral couple therapy — CBCT) i integracyjnej behawioralnej terapii par (integrative behavioral couple therapy — IBCT). Przedstawiony jest przegląd wybranych badań dotyczący efektywności omawianych podejść terapeutycznych.
Summary
For a long time emotions and cognition have been considered as separate, but equivalent aspects of the human mind. In recent years some trials have been undertaken, which had to be used in order to connect the cognitive processes with the emotional processes. To understand cooperation of cognition and emotions, it should be clearly defined what this cooperation is exactly. That is a reason why it is important to concentrate on specific cognitive and emotional processes, which will enable collecting data indicating both dependence as well as independence of certain cognitive processes from the emotional. In the traditional psychopathology, disturbances of the emotional area were quite clearly differentiated from the cognitive area, what was reflected in numerous classification systems. In some disorders, perceived first of all as emotional disturbances, as it turns out, it comes to a clear deterioration of cognitive functioning. In this article, the authors mentioned that disorders of the cognitive area presented in two disturbances, which in the traditional approach were not included in cognitive disturbances, and they are schizophrenia and depression.
Key words: couple therapy, cognitive-behavioral, couple therapy, therapy effectiveness


Psychoterapia 1 (168) 2014
strony: 69–78

Justyna Siemionow
Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna nieletnich
The individual cognitive-behavioral therapy of underage criminals
Streszczenie
Autorka prezentuje możliwości zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi niedostosowanymi społecznie przebywającymi w instytucji opiekuńczo-wychowawczej o charakterze otwartym, która to właśnie w takie umiejętności wyposaża uczestniczących w niej pacjentów. Terapia poznawczo-behawioralna identyfikuje dominujące przekonania u pacjentów, wskazując im, jaki mają związek z ich emocjami oraz zachowaniem, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy z osobami naruszającymi normy społeczno-prawne. Pacjent dość szybko odczuwa zmiany w swoim zachowaniu, otrzymując pozytywne informacje zwrotne z otoczenia, co podtrzymuje jego motywację do dalszej pracy nad sobą.
Summary
The article presents the discussion about cognitive-behavioral therapy in social rehabilitation. The process of psychological changing is very complicated, especially if it is associated with the socially maladjusted. There are many arguments for using cognitive-behavioral therapy in social rehabilitation process. Below are some of them: this kind of therapy doesn’t take o lot of time, the rules are simple and clear for the patients, the patients can feel changes quite quickly. The cognitive-behavioral therapy is one of the factors which can help the minors adapt to being again a member of the society. This kind of therapy is the most effective way of working with underage criminals.
Key words: cognitive-behavioral therapy, social rehabilitation process, underage criminals, cognitive distortion


Psychoterapia 3 (170) 2014
strony: 79–92

Ernil Hansen
Komunikacja hipnotyczna. Jak wzbogacić kontakt z pacjentami
Hypnotic communication. How to enrich the contact with the patients
Streszczenie
Artykuł Ernila Hansena zwraca uwagę na stan transu pojawiającego się w sytuacjach ekstremalnych, np. przed operacją, w trakcie wypadku komunikacyjnego, charakteryzującego się specyficznymi cechami. Jedną z nich jest wysoka podatność na sugestie. Z tego powodu autor proponuje wzbogacenie komunikacji z pacjentem oraz w jego otoczeniu sugestiami pozytywnymi przy jednoczesnym unikaniu sugestii negatywnych cechujących język medyczny.
Summary
The medical environment inadvertently is full of negative suggestions. Patients are especially susceptible as they often experience the situation as extreme and go into a natural trance state with increased suggestibility. This instead might be utilized to place positive suggestions and to use techniques of hypotherapy even without a formal hypnotic induction. Signs of trance can be observed in patients, negative suggestions can be identified and avoided, and suggestions prove effective without hypnosis. Indirect suggestions, utilization, reframing, dissociation in location or in time to a safe place, metaphors, and nonverbal communication including body contact can be used to mediate accompaniment and safety. Thereby, pain and fears are reduced, stress and wearing noises are compensated, and patients are animated to activate their own coping strategies.Without additional time anxieties can be avoided or reduced during induction of anesthesia leaving a patient with a smile on his face. Using scalp blocks, accompaniment and hypnotic communication tumor surgery at eloquent areas of the brain are performed under really awake conditions, allowing for intraoperative testing without pharmacological interference. Recognition and avoidance of negative suggestions and the use of hypnotic principles and techniques can be applied . in contrast to hypnosis . to all patients. For the reduction of pain and anxiety and for a better activation of the patient`s own resources this should become part of medical education.
Key words: communication, awake hypnosis, anesthesia


Psychoterapia 3 (170) 2014
strony: 93–98

Iwona Sikorska
Sprawozdanie z II Światowego Kongresu Resilience „Od osoby do społeczeństwa”
The Second World Congress on Resilience — „From Person to Society”
Timisoara 8–10 maja 2014
ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-