PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3 (166)


Psychoterapia
nr 3 (166) 2013

Index Copernicus 2,58
Liczba punktów MNiSW — 5

Spis treści

Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 5–12

Janusz Morasiewicz, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
W stronę pacjenta — neutralność czy lojalność psychoterapeuty?
Towards the patient — neutrality or loyalty of the psychotherapist?
Streszczenie
Autorzy podejmują rozważania nad ważnymi aspektami relacji psychoterapeutycznej, które służą zdrowieniu pacjenta. Analizują znaczenie, konsekwencje i powody przyjmowania postulatów neutralności, stronniczości, lojalności terapeuty w granicach dialogu psychoterapeutycznego.
Summary
The subject of the article is the therapeutic relation in the psychotherapeutic process, particularly the questions of neutrality, partiality and loyalty of the psychotherapist. The authors, in spite of the psychotherapist’s neutrality being frequently emphasised as an indispensable condition of psychotherapy, raise the question – is the therapeutic relation possible at all without the psychotherapist’s partiality? The patient entrusts what is intimate and frequently painful to the psychotherapist, expecting him or her to be a person who, both in spite of and thanks to, their individuality, and consequential partiality, will be ready to help the patient on the way towards sanity.
Does, then, abandonment of partiality for neutrality – if at all possible – not deprive the psychotherapist of what is supposed to serve the patient? In discussion of the matter, the authors show their understanding of psychotherapist’s loyalty, and reasons why, in their opinion, the psychotherapist’s neutrality puts an obstacle to the patient’s recovery.
neutrality, partiality, loyalty, therapeutic relation


Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 13–24

Mariola Paruzel-Czachura
Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt
Ethical basics of Gestalt psychotherapy
Autorka poddaje systematycznej analizie założenia psychoterapii Gestalt, koncentrując się na specyficznych dla tej szkoły poglądach etycznych. Analizowane są najważniejsze zagadnienia podejmowane przez gestaltystów: problem odpowiedzialności, wolności, racjonalności, rozważania nad naturą dobra i zła oraz zasada złotego środka. Artykuł zawiera także próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak być wolnym i autentycznym człowiekiem na gruncie teorii Gestalt.
Summary
The article is an attempt to describe the ethical basics of Gestalt psychotherapy, both known to the authors of Gestalt and unknown, to the insight into the problem. The ethical principles underlying Gestalt are the issue of responsibility, freedom, rationality, nature of good and evil and the principle of the golden mean. The article also attempts to answer the question of how to be a free and authentic person on the basis of the Gestalt approach.
Gestalt psychotherapy, Perls, ethics, existentialism, philosophy of dialogue


Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 25–36

Leszek Adamczyk
Mentalizacja. Cz. 1: Wprowadzenie do zagadnienia, wymiary mentalizacji
Mentalization. Part 1: Introduction, dimensions of mentalization
Streszczenie
Artykuł omawia pojęcia związane z koncepcją mentalizacji i akcentuje jej odniesienia do filozofii, nauk społecznych, odmiennych od siebie szkół psychoterapii, a także do współczesnej neuronauki. Szerzej przedstawia tę koncepcję we współczesnym ujęciu proponowanym przez P. Fonagy’ego i współpracowników, wyjaśniając mechanizm powstania deficytów zdolności do mentalizacji w powiązaniu z teorią przywiązania jako źródła zaburzeń osobowości. Autor przedstawia wyczerpująco wymiary do opisu konstruktu mentalizacji ilustrując je przykładami.
Summary
In this article, the author presents a review of a construct of mentalization as it is developed by P. Fonagy and his collaborators. Mentalizing is the process of making sense of mental states in oneself and other persons in terms of subjective states (e.g. wishes, desires, beliefs) and mental processes. The concept of mentalization is rooted in the attachment theory and theory of mind (ToM). Mentalization is assessed by the measure of the reflective function.
mentalization, attachment, theory of mind


Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 37–46
Leszek Adamczyk

Mentalizacja. Cz. 2: Neurofizjologiczne podłoże mentalizacji, pojęcia zbliżone zakresem i znaczeniem do mentalizacji, przedmentalizacyjne tryby funkcjonowania psychicznego, ocena mentalizacji
Mentalization part 2 – neurophysiological underpinnings of mentalization, conceptual overlaps, prementalistic modes of thinking and assessment of mentalization
Streszczenie
Autor w drugiej części artykułu o mentalizacji opisuje neurofizjologiczne podłoże mentalizacji, rozumianej za Peterem Fonagy jako „zdolności pojmowania świadomych i nieświadomych stanów umysłu swoich i innych”. Przedstawiony jest mechanizm mentalizacji jako czterowymiarowy konstrukt, w którym pośredniczą dwa niezależne układy neuronalne. Autor dokonuje przeglądu pojęć zbliżonych zakresem i znaczeniem do mentalizacji, przedmentalizacyjne tryby myślenia oraz przedstawia sposoby oceny mentalizacji. Podkreśla znaczenie koncepcji mentalizacji dla diagnozy i terapii zaburzeń osobowości.
Summary
The main aim of this article is to present the basic concepts of mentalization theory. In the second part of the article, the author describes neural and neurobiological underpinnings of mentalization, prementalistic modes of thinking and assessment of mentalization.
mentalization, attachment, theory of mind


Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 47–54

Marta Szpak
Nieświadoma fantazja jako przedmiot naukowej dyskusji w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym w latach 1943—1944
Unconscious phantasy as a subject of scientific discussion in the British Psychoanalytic Society in the years 1943—1944
Streszczenie
Autorka prezentuje definicje nieświadomej fantazji z perspektywy Zygmunta Freuda oraz Melanii Klein. Wskazuje, jak różnice w rozumieniu wczesnych etapów rozwoju i fantazji dziecka wpłynęły na wyodrębnienie się teorii relacji z obiektem.
Summary
The concept of unconscious phantasy is one of the most important in psychoanalytic theory. Not surprisingly then, it was an important subject of debate during the Scientific Discussion (1943–1944) during the conflict in the British Psychoanalytic Society (1941–45). The aim of this article is to present two areas of the scientific discussion. First, the differences in Freud’s and Klein’s definitions of unconscious phantasy. Second, the differences in views
about early development that underlie differences in definitions of unconscious phantasy. It will be argued that the latter problem was the actual subject of scientific debate.
unconscious phantasy, psychoanalysis, psychoanalytic therapy


Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 55–59

Maria M. Siwiak-Kobayashi
Co leczy w społeczności terapeutycznej? Parę refleksji nad znaczeniem uczenia społecznego w terapii nerwic
What really heals in therapeutic community? Some reflections on the importance of social learning in therapy of neuroses
Streszczenie
Autorka artykułu przedstawia swoje refleksje z wieloletniej praktyki prowadzenia społeczności terapeutycznej Kliniki Nerwic IPiN. Podkreśla jej znaczenie w oddziaływaniu zarówno na pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, jak i na funkcjonowanie całego oddziału. Przypomina krótko historię idei społeczności leczniczej, jej głównych kierunków praktykowania w różnych ośrodkach, jak i naukowych podstaw, na których jest oparta.
Summary
A short history of main streams of the idea of therapeutic community and its practice in various treatment settings is presented. Some reflections on the inspirations of the practice in the Department of Neurotic Disorders and Psychotherapy in the Warsaw Institute of Psychiatry and Neurology along with the problems specific for such communities are revised in this paper.
therapeutic community, history of the idea, main streams, social learning


Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 61–69

Magdalena Chrzan-Dętkoś
W poszukiwaniu znaczenia — psychodynamiczna terapia dziecka doświadczającego zaburzeń eksternalizacyjnych
In search of a meaning — psychodynamic therapy with children experiencing externalizing disorders
Streszczenie
Autorka przedstawia genezę nadpobudliwości psychoruchowej w kontekście zakłóceń w rozwoju funkcji refleksji i mentalizacji. Wskazuje, na przykładzie opisu sesji diagnostycznych i terapeutycznych z 8-letnią dziewczynką, jak wykorzystywać zjawiska przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe do pracy z impulsywnością, w celu budowania zdolności opracowywania przeżyć psychicznych.
Summary
This article aims to discuss the issue of coexistence of the ADHD and PTSD diagnoses in children and adolescents. The literature review presented in the article describes how early chronic stress experiences activate the long-term stress response. Children who have experienced early life trauma, may in their childhood, adolescence and often in adulthood, have to cope with the feelings of overwhelming anger, fear, aggression, agitation and dissociative
states. These cognitive and emotional disruptions that occur in response to trauma may overlap with ADHD symptomology. From an epidemiological perspective, trauma exposure and ADHD are pervasive in childhood, what in some situations, may lead to difficulties in making a correct diagnosis. The article discusses the symptomatology similarities as it may give important clinical implications to identify and treat these problems. The author presents
the model of psychotherapy based on psychoanalysis and P. Fonagy’s theory of mentalization and the review of researches estimating the effectiveness of this approach. The short case study illustrates the research and theoretical material.
mentalization, ADHD


Psychoterapia 3 (166) 2013
strony: 71–78

Mariusz Ślosarczyk
Psychoterapia indywidualna wyniszczonej pacjentki z jadłowstrętem psychicznym w warunkach stacjonarnego oddziału psychiatrycznego — opis przypadku
Individual psychotherapy of cachectic patient with anorexia nervosa in conditions of in-patient psychiatric unit — case report
Streszczenie
W artykule prezentowany jest przebieg procesu indywidualnej psychoterapii 18-letniej pacjentki leczonej na oddziale stacjonarnym z powodu wyniszczenia w przebiegu trwającego od kilku lat jadłowstrętu psychicznego. Rozumienie psychopatologii i zjawisk zachodzących w psychoterapii ukazane jest z perspektywy psychodynamicznej. Autor poddaje analizie własne trudności w kontakcie terapeutycznym z pacjentką.
Summary
The article presents the process of individual psychotherapy of cachectic patient with chronic anorexia nervosa. The therapy was conducted in conditions of the in-patient psychiatric ward for adolescents as a part of treatment during the twenty-four-hour hospitalisation. Understanding of the patient psychopathology as well as phenomena appearing in the time of the psychotherapy process were described in the psychodynamic paradigm. Basic difficulties met by the therapist of chronic patients with eating disorders are mentioned. Particular attention is paid to the situation when the psychotherapy takes place within the in-patient unit and thereupon as integral part of hospitalization has to be only a short episode in the broader plan of long-term treatment.
anorexia nervosa, individual psychotherapy, hospitalization
ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-