PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3 (150)

PSYCHOTERAPIA 3/2009


Jacek Bomba

Przezwyciężając niemożliwość             5–8

Overcoming the impossible             5–8

Streszczenie

Praca dedykowania jest profesor Marii Orwid. Analizuje Jej wypowiedzi na temat pamięci o doświadczeniu traumy Zagłady i dawania świadectwa temu doświadczeniu w kontekście wypowiedzi innych Ocalałych oraz myślicieli wypowiadających się na ten temat. Podniesiono zwłaszcza nieadekwatność języka nauki do opisu doświadczenia traumy, a także konsekwencje, jakie Zagłada miała dla Ocalałych i świadków.

Summary

The essay is dedicated to late Professor Maria Orwid. The author discusses Maria Orwid’s statements on memory of the Holocaust experience and on giving testimony on this experience. The discussion is conducted in the context of other Survivors’ writings and those thinkers who studied the problems. Emphasis was put on an inadequacy of scientific language to the description of trauma experience and on the Holocaust consequences for Survivors and witnesses.

Holocaust, trauma

 

Agata Tymczyszyn

Jacques Lacan. Pragnienie Innego.             9–19

Jacques Lacan. Looooking for the Other.             9–19

Streszczenie

Artykuł jest próbą interpretacji pojęcia Innego w obrębie myśli Lacanowskiej. Kategoria ta jest ściśle powiązana z kategorią rozkoszy (jouissance). Dla każdego konfrontacja z jego własną jouissance jest zawsze bolesna i ma wpływ na konfigurację symptomu, perwersję lub racjonalizację. Autorka przedstawia również dyskusję na temat trzech różnych formacji Innego skonstruowanych według trzech rejestrów subiektywności (wyobrażeniowego, symbolicznego i realnego).

Summary

The article is an attempt to interpret the category of the Other within the framework of the Lacanian thought. The Other, is a speech emergence spot, which at the same time asserts the speech. Although it is an external, implicit part of an expression it is its fundamental prerequisite. The law of the Other is an area of the accumulated enjoyment (jouissance), that is dangerous and unacceptable for the subject. The confrontation with one’s own jouissance is always painful and has its impact on the configuration of a symptom, perversion or rationalization. Apart from this, the article discusses three different formations of the Other constructed upon three registers of the subjectivity (Imaginary, Symbolical and Real).

Lacan, Žižek, jouissance

 

Sławomir Murawiec

Neuropsychoanaliza – omówienie podstawowych założeń oraz wybranych aspektów teoretycznych              21–29

Neuropsychoanalysis – introduction to the basic assumptions and theoretical aspects                        21–29

Streszczenie

Autor przedstawia założenia budzącej aktualnie wiele zainteresowania dziedziny wiedzy, jaką jest neuropsychoanaliza, dla której rozróżnienie: mózg-umysł odzwierciedla jedynie dwie różne perspektywy percepcyjne. Artykuł przybliża też koncepcje dwóch jej twórców Marka Solmsa i Jaaka Pankseppa w nawiązaniu m.in. do teorii Freuda.

Summary

The paper presents some basic concepts and principles of the theory of neuro-psychoanalysis. The aim of neuro-psychoanalysis is making links between psychoanalysis and contemporary neuroscience. It is not a psychoanalytical school. The conceptual as well as historical background of neuro-psychoanalysis is described in connection with Freud’s way of thinking. The philosophical basis of neuro-psychoanalysis and the way in which it resolves the mind-body problem is also addressed. The most important researchers for the development of this field are Mark Solms (neuropsychologist and psychoanalyst) and Jaak Panksepp (neuroscientist). An example of using neurobiological data in the context of psychoanalytic controversy about fear is presented.

psychoanalysis, neurobiology, neuro-psychoanalysis

 

Beata Boćwińska-Kiluk

Konsultacja terapeutyczna jako forma wspierania prawawidłowego rozwoju ego adolescenta przejawiającego zachowania typu acting out             31–42

Therapy consultation as a form of support in the proper development of an adolescent’s ego with acting out behaviour             31–42

Streszczenie

Autorka opisuje znaczenie konsultacji terapeutycznej w procesie przywracania dialogu wewnętrznego i zewnętrznego dziecka w kontekście zjawiska acting out. Przedstawia też cykl trzech konsultacji z 13-letnią dziewczynką, która od pół roku nie chodziła do szkoły.

Summary

The paper presents the theoretical issues and the role of therapy consultation in the ego supportive process of adolescents with acting out behaviour. As an example, a description of system consultations with a thirteen years old girl with acting out behaviour are cited.

therapy consultation, adolescence, acting out

 

Andrzej Cechnicki

W stronę psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii środowiskowej - 30 lat doświadczeń krakowskich             43–55

Towards the psychotherapeutic oriented milieu community psychiatry - 30 years of the Krakow experience             43–55

Streszczenie

Autor opisuje, inspirowany od ponad 30 lat myślą Antoniego Kępińskiego, program i w trakcie jego rozwoju ulepszany model leczenia i rehabilitacji, integrujący osoby chorujące na schizofrenię i ich rodziny we wspólną przestrzeń życia w Krakowie. Przedstawia zagrożenia dla rozwoju tego programu płynące z tendencji do redukcji tego, co najistotniejsze w delikatnych relacjach międzyludzkich. Istotą tego programu opisywanego jako „Leczyć się, mieszkać i pracować w lokalnej wspólnocie” jest podejście psychoterapeutyczne przeniesione w środowiskowy kontekst – wielu współpracujących ze sobą instytucji, których miejsce i charakter jest opisany w artykule.

Summary

The author is inspired by the ideas of Antoni Kępiński and describes a programme of treatment and rehabilitation which integrates persons suffering from schizophrenia and their families into the community life of Krakow. The core of this programme, named „To get treatment, live and work in a local community”, consists in a psychotherapeutic approach transferred to the community context. The work has been noticed and awarded in 2007 with the Pro Publico Bono award in the category of civic initiatives.

schizophrenia, person oriented psychiatry

 

Paweł Bronowski, Maryla Sawicka, Sylwia Kluczyńska

Zastosowanie Internetu w przełamywaniu niepełnosprawności psychicznej. Doświadczenia własne 57–65

Use of internet for overcoming mental handicap          57–65

Streszczenie

W artykule rozważane jest zastosowanie komputerów, a w szczególności Internetu w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi, dla których kontakty podejmowane lub utrzymywane przez Internet mogą zmniejszać poczucie alienacji i pokonywać bariery społeczne. Z kolei dając dostęp do informacji Internet niesie istotną pomoc w zwiększaniu szans zatrudnienia. Przedstawiony jest program koordynowany przez Bródnowskie Stowarzyszenie Pomost i realizowany wspólnie z organizacjami pozarządowymi z Niemiec i Holandii, którego istotnym składnikiem jest szkolenie w zakresie obsługi komputera. Wnioski z badań po zastosowaniu programu wobec stosunkowo dużej grupy potwierdzają korzyść dla pacjentów ze zdobytej umiejętności.

Summary

Mental illness is usually related with great difficulties in social functioning, establishing and maintaining interpersonal contacts. It has effects such as loneliness and feeling of isolation. Relations entered or maintained through the internet can provide actual help and reduce a feeling of isolation. The purpose of an international programme ICAR (Internet Communication and Active Rehabilitation for People with Mental Disorders) was to use computers and internet for social rehabilitation of the mentally ill. The programme coordinated by the Bródno Association Pomost (Bródnowskie Stowarzyszenie Pomost) was realized jointly with non-governmental organizations from Germany and Netherlands. Most of the programme participants used computers and internet efficiently after courses lasting five months. The courses were conducted on two levels: elementary and advanced. The specific aspects of the methodology of holding computer courses for people with mental disorders are related both with skilful motivating to start the course and taking the advantage of multimedia possibilities of internet. Referring to the participants’ own activity, and supporting their expression turned out to be very important for the effectiveness of those courses. The European Commission included the ICAR programme to the best education programmes for adults realized in Europe in 2000–2005 under the Grundtvig component.

computer, Internet, mental illness, rehabilitation

 

Marcin Kwiatkowski

Postawy rodzicielskie w percepcji osób homoseksualnych, biseksualnych i heteroseksualnych        67–80

Parental attitudes in perception of homosexual, bisexual and heterosexual individuals             67–80

Streszczenie

W artykule jest opisane przeprowadzone przez Autora badanie grup homoseksualnych, biseksualnych i heteroseksualnych kobiet i mężczyzn dotyczące ich percepcji postaw rodzicielskich prezentowanych przez ich matki i ojców. W badaniu użyto Skali Postaw Rodzicielskich M. Plopy. Analiza wyników wskazuje na istotne statystycznie różnice w percepcji postaw rodzicielskich w grupie badanych kobiet.

Summary

Aim: The aim of the study was to analyse the perception of parental and maternal attitudes in homosexual, bisexual and heterosexual groups. Methods: The study involved Parental Attitude Scale of Plopa. The project included 177 participants, 39 homosexual, 15 bisexual and 31 heterosexual women, and 56 homosexual, 5 bisexual and 31 heterosexual men. Results: The study shows significant differences between homosexual and heterosexual women in perception of maternal attitudes in terms of the Protective Attitude Scale (p=0.029) and between heterosexual and bisexual women in terms of the Autonomy Attitude Scale (p=0.036), the Protective Attitude Scale (p=0.004) and the Demanding Attitude Scale (p=0.007). There are no significant differences in perception of maternal attitudes between homosexual and heterosexual men. The study shows significant differences in perception of paternal attitudes in terms of the Inconsequential Attitude Scale between homosexual and bisexual women (p=0.023) and between heterosexual and bisexual women (p=0.035). There are no significant differences in perception of paternal attitudes between homosexual and heterosexual women and between homosexual and heterosexual men.

sexuality, maternal behaviour, paternal behaviourRecenzje 

 

Komunikaty
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-