PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2(169)

ARCHIWUM:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)


 

Psychoterapia 2 (169) 2014

Index Copernicus 4,61
liczba punktów MNiSW 5 pktPsychoterapia 2 (169) 2014
str. 5–18

Anna Ostaszewska
Badania nad efektywnością włączania tematyki duchowości i religijności w psychoterapii
Scientific research on the effectiveness of including spirituality or religiosity in psychotherapy
Streszczenie
Tematyka duchowości bądź religijności w psychoterapii pojawiła się w latach 80. i 90. XX wieku. Od tego czasu znacząco wzrosła liczba badań dotyczących efektywności tego rodzaju terapii. Badania naukowe wskazują, że psychoterapia uwzględniająca duchowość lub religijność pacjenta jest tak samo efektywna, jak inne rodzaje psychoterapii, a w pewnych przypadkach bardziej pomocna w terapii osób religijnych oraz w leczeniu depresji.
Summary
Spirituality and religiosity appeared in psychotherapy in the 1980’s and 1990’s of the twentieth century. Since then, the number of studies on the effectiveness of including them in psychotherapy has significantly increased. Scientific research shows that psychotherapy which takes into account the patient’s spirituality or religiosity is just as effective as other forms of psychotherapy, and in some cases even more effective, especially in the treatment of religious individuals and in the treatment of depression
Key words: psychotherapy, spirituality, religiousness


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 19–30

Renata Kleszcz-Szczyrba
„Nikomu o tym nie mówiłam” — psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym (etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim)
„I talked to nobody about it” — Ericksonian hypnosis in psychotherapy of patient with psychogenic stuttering
Streszczenie
Artykuł zawiera opis leczenia osoby cierpiącej z powodu jąkania psychogennego. Przedstawiono w nim podstawowe założenia terapii ericksonowskiej, podkreślając znaczenie diagnozy w zakresie zjawisk transowych. Główną część pracy stanowi opis historii pacjentki oraz struktury procesu psychoterapeutycznego.
Summary
The article presents the initial stage (first 10 sessions) over a two-year spanning process of psychotherapy of a 29-year-old patient with a symptom of sharp stuttering. The patient, after many medical consultations and following an initial period of symptomatic treatment, was referred for psychotherapy. A suggestion about trauma in the past appeared. This article aims at showing the initial phase of therapy connected with working with trauma using the Ericksonian model of hypnosis. An important issue will also show how the mechanism of the symptom is understood.
Key words: stuttering, hypnosis


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 31–41

Irena Jelonkiewicz
Psychoterapia hazardu — jak skutecznie leczyć hazardzistów? Efektywność stosowanych metod terapeutycznych
Psychotherapy of gambling — how to effectively treat gamblers? The effectivenes of applied therapeutic methods
Streszczenie
W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego psychoterapii hazardu, a także piśmiennictwa dotyczącego tego zaburzenia (jego istoty, rozpowszechnienia, umiejscowienia w klasyfikacji chorób DSM-IV i ICD-10). Głównym celem pracy jest analiza i ocena skuteczności pracy grup Anonimowych Hazardzistów, a także różnych rodzajów terapii w podejściu psychodynamicznym, behawioralnym i poznawczym, interwencji motywacyjnych, a także terapii rodzin oraz podejścia zintegrowanego. Omówiono też zalecane standardy do badań nad skutecznością psychoterapii w leczeniu hazardzistów.
Summary
The aim of the study was to indicate efficacy of various psychological therapies for pathological and problem gambling. The literature on psychotherapy of gambling (1983–2012) was reviewed and particular attention carried out to meta-analysis studies during the period in question. The definition and the place of pathological gambling in the international classifications of diseases DSM-IV and ICD-10, and the prevalence of this disorder was briefly explained. This article provides information about the therapeutic approaches applied for the treatment of the pathological gambling problem: Gamblers Anonymous groups, the psychodynamic approach, behavioral therapy, cognitive approach, cognitive-behavioral therapy, marriage and family therapy, motivational interviewing therapy, multimodal treatment. This review provides an assessment of the effectiveness of therapeutic approaches used to treat people suffering from addiction to gambling. The cognitive behavioral approach is currently rated as the most effective in the treatment of gambling addicts. A meta-analysis performed on the previous study of gambling psychotherapy are the source of two types of recommendations. The first recommendations relate to methodological rigour. The second recommendations set the following research problems e.g. finding a common factor of different therapeutic approaches, gender as a moderator or an issue of dual diagnosis in treating gamblers.
Key words: pathological gambling, cognitive behavior therapy


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 43–50

Ewa Wyrzykowska
Fobia szkolna w rozumieniu psychodynamicznym — opis przypadku
School phobia in psychodynamic theory — a case study
Streszczenie
W artykule przedstawiony jest opis przypadku 18-letniego pacjenta z diagnozą fobii szkolnej. Rozumienie objawów ujęte jest w paradygmacie psychodynamicznym. Autorka szczegółowo opisuje przebieg trwającej 13 miesięcy psychoterapii indywidualnej, zwracając szczególną uwagę na nieświadomy, wewnętrzny konflikt rozwijający się wokół agresywnej i seksualnej popędowości, problemy przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
Summary
The aim of this article is the presentation of the case study of the adolescent patient with a school phobia diagnosis. For understanding this patient, the psychodynamic theory was used. In this theory phobia is interpreted as a neurotic disorder associated with unconscious inner conflict concerning aggressive and sexual drives.
Key words: school phobia, psychodynamic theory, case study


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 51–59

Małgorzata Talarczyk
Psychoterapia indywidualna pacjentek z rozpoznaniem bulimii — autorski model terapii
Individual psychotherapy of patients with bulimia — author’s own therapy model
Streszczenie
Autorka prezentuje opracowany przez siebie model pracy terapeutycznej z osobami chorymi na bulimię, którego założenia w dwóch punktach – akceptacja siebie z chorobą oraz rezygnacja z walki – są styczne z koncepcją i programem leczenia bulimii prof. Margret Gröne. Szczegółowo omówione są cele proponowanego modelu terapii: podmiotowość chorych osób, ich zasoby, rozpoznanie funkcji objawów, weryfikacja czynników wspierających objawy, analiza mechanizmów obronnych i konfrontacja hierarchii potrzeb.
Summary
The author of the article in her proposed model of therapeutic work with bulimics refers to the concept and bulimia therapy program of prof. Margret Gröne. According to Gröne’s assumptions the key point of the therapeutic program is accepting oneself with the symptoms and ceasing the fight against bulimia, thus parting with bulimia without combating the symptoms. In the proposed method of therapy, the author of the article points out key objectives in the therapeutic process: the subjectivity of the patient and her resources, diagnosing the function of the symptoms, verification of factors fuelling the symptoms, which are referred to by the author as „spells” in the therapeutic narration. The author suggests that the patients write „recipes for bulimia”. The author also proposes focusing on the defensive mechanisms applied by the sick, as well as confronting the hierarchy of needs, neglecting to fulfill those needs and the related „inverted pyramid” of needs paradox
Key words: bulimia, individual psychotherapy, author’s own therapy model


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 61–72

Stanisław Radoń
Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności (polska adaptacja The Rumination-Reflection Questionnaire)
Construction and validation of the Polish version of The Rumination-Reflection Questionnaire
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja i adaptacja narzędzia (The Rumination-Reflection Questionnaire RRQ; Trapnell, Campbell 1999) służącego do pomiaru takich aktywności umysłowych człowieka, które z jednej strony pomagają w jego funkcjonowaniu (refleksyjność), a z drugiej, gdy przybierają emocjonalnie negatywne zabarwienie, utrudniają je (ruminacje) W części teoretycznej zaprezentowano specyfikę, typologie i korelaty tych specyficznych procesów umysłowych, które mogą mieć charakter adaptacyjny albo nieadaptacyjny. Następnie przedstawiono badania tym narzędziem, których rezultaty potwierdziły rzetelność (zgodność wewnętrzną, stabilność) i trafność stosowania KRR w stosunku do osób w wieku od 20 do 50 lat, a także założeń teoretycznych 2-czynnikowego modelu ruminacji.
Summary
A growing body of research has examined intrusive and relatively uncontrollable thought processes, and two distinct and relatively independent lines of research have emerged. One research line has focused on the investigation of worry and the thought process implicated in the development, while the other research line has concentrated on the study of rumination and the thought processes associated with increased duration and severity of major depressive disorder. These achievements were the base for constructing The Rumination-Reflection Questionnaire RRQ. In this study the English version of 13-item were used to develop the Polish adaptation. The psychometric properties of the Polish version RRQ were assessed in a sample of 300 adults (20–50 years old). Construct validity was examined with reliability analysis of consistency (Alfa-Cronbach, confirmatory factor analyses, stability) and accuracy (by relating the KRR to others measures of personality disorders, mindfulness and mysticism). The results confirmed validity of KRR (consistency and accuracy) as well as usefulness of considerations based on new theoretical suggestions in psychology (two-dimensional model of rumination).
Key words: rumination, reflection


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 73–90

Zbigniew Wajda
Nowy pacjent w grupie terapeutycznej. Czy początki są najtrudniejsze? Część 2. Perspektywa grupy
A new patient in a therapeutic group. Are the beginnings most difficult? Part 2. Group’s perspective
Streszczenie
Artykuł porusza kwestie związane z przyjmowaniem nowego pacjenta do istniejącej już wcześniej grupy terapeutycznej. Zanim osoba taka zacznie realizować cele grupy, musi zostać przyjęta, zasymilowana przez tę grupę. Dla grupy pojawienie się nowej osoby może być bardzo wartościowe lub też hamować i utrudniać pracę terapeutyczną. Refleksja nad czynnikami ułatwiającymi i utrudniającymi pracę terapeutyczną grupy oraz uczuciami jej członków w momencie przyjęcia nowej osoby zilustrowana została prostymi badaniami.
Summary
The article discusses issues related to the adoption of a new patient to a pre-existing therapeutic group. Before the new member begins to realize the aims of the group, he or she must be accepted and assimilated by this group. For the group, the new person can be very valuable, but also may inhibit or impede the therapeutic work. Reflection on the factors facilitating and hindering the work of the therapeutic group and the feelings of its members at the time of adoption of the new patient is illustrated with simple research.
Key words: group psychotherapy, newcomer in group, assimilation to the group


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 91–105

Justyna Oettingen
Propozycja postępowania terapeutycznego w przypadku zaburzeń erekcji. Podejście poznawczo-behawioralne
Proposed therapeutic proceedings for erectile dysfunction. Cognitive-behavioral approach.
Streszczenie
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu psychogennych zaburzeń wzwodu. Autorka opisuje w skrócie model CBT, jego odniesienie do dysfunkcji seksualnych oraz szczegółowy protokół stanowiący plan psychoterapii zaburzeń erekcji. Protokół zawiera diagnozę, psychoedukację, techniki poznawcze, ćwiczenia seksuologiczne, treningi psychologiczne i behawioralne oraz zapobieganie nawrotom.
Summary
Current treatment methods of sexual problems are short-term and problem-oriented, therefore it is recommended to treat sexual dysfunctions with cognitive-behavioral approach (CBT). This paper is a compilation of available therapeutic methods, which were here integrated by the author into a ready-to-use erectile dysfunction therapeutic protocol.


Psychoterapia 2 (169) 2014
str. 107-110

Marta Szpak
Sprawozdanie z konferencji: 15th Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference 2014 „THE UNCONSCIOUS - A bridge between psychoanalysis and cognitive science. Researchers and clinicians in dialogue” (28 lutego – 2 marca 2014)ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: Blue

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-