PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2 (161)

Aktualne zeszyty

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts

Psychoterapia 2 (161) 2012


 

2 (161) 2012

strony: 5–13

 

Jacek Bomba

Mea summa psychiatriae        5

Mea summa psychiatriae        5

Streszczenie

Autor artykułu dzieli się osobistą refleksją nad zmianami w psychiatrii po ponad pół wieku zajmowania się tą dziedziną: od strony klinicznej, naukowej i organizacyjnej. Brak jednoznacznej odpowiedzi i konieczność jej stałego poszukiwania charakteryzujące krakowskie środowisko z czasów Kępińskiego i innych jego nauczycieli było istotnym czynnikiem wyznaczającym rozwój zawodowy oraz sposób uprawiania psychiatrii przez autora.

Summary

Summary: rationale of this essay was an attempt to summarise my personal almost half-a-century experience in training, clinical work, teaching and research in psychiatry. tried to emphasise my obligations to my teachers, people who had introduced me into the essentials of sciences and knowledge psychiatry takes from to build understanding of mental health disorders and to develop methods of prevention, treatment and rehabilitation for people diagnosed as sufferer from mental health disorders. Using my own experience I tried to demonstrate meanders of psychiatric nosography and classifications. And, once more turn attention to senseless radical division between psychological” and „biological” in psychiatry.

 

 

2 (161) 2012

strony: 15–27

 

Wojciech Drath, Grzegorz Mączka, Magdalena Pozarzycka

Psychologia twórczości jako źródło inspiracji dla psychoterapeutów         15

Psychology of creativity as a source of inspirations for psychotherapists   15

Streszczenie

Autorzy artykułu, reprezentujący różne podejścia do terapii, zajmują się analizą użyteczności psychologii twórczości dla praktyki psychoterapeutycznej. Odwołując się do zasad heurystycznych sformułowanych przez Edwarda Nęckę, przedstawiają różne wymiary twórczego procesu pomagania. Proces terapii, relacja z pacjentem i współpraca w zespole terapeutycznym porównane są do działań teamów kreatywnych. Kreatywność rozumiana jest tu jako elastyczność myślenia, zdolność przeformułowywania trudności w zasoby, przełamywania założeń oraz umiejętność tworzenia nowych i wartościowych rozwiązań.

Summary

The paper is an attempt to look at psychotherapy from the perspective of „psychology of creativity”. The authors present various aspects of the creative process of psychotherapy using heuristic rules defined by Edward Nęcka. The process of therapy, relation with the patient and cooperation within the therapeutic team are referred to the work of „creative teams”. This allows one to see the possibilities hidden in differences of opinion and perspectives. Creativity is regarded as flexibility of thinking, ability to reformulate difficulties into resources, to undermine assumptions and to create new valuable solutions. Heuristic rules appear to be commonly, though secretly, used in psychotherapy. Their exposure permits one to use them consciously and more effectively.

 

 

2 (161) 2012

strony: 29–40

 

Ewa A. Młożniak, Katarzyna Schier

Aleksytymia, ciało, psychoterapia — nowa perspektywa badawcza i kliniczna          29

Alexitimia, body, pscyhotherapy — a new research and clinical perspective              29

Streszczenie

Autorki przybliżają rozumienie zjawiska aleksytymii, jego genezę rozwojową oraz powiązania aleksytymii z rozwojem zaburzeń psychicznych, np. somatyzacyjnych, ale też zakłóceń w zakresie obrazu ciała. W terapii jako szczególnie ważne wskazują korektywny charakter relacji odzwierciedlenia, pomaganie pacjentom w odkrywaniu własnego życia psychicznego oraz stosunku do własnego ciała.

Summary

The authors makes an analysis of the relationship between alexithymia and the bodily experience. In accordance to the large literature they give the definition and the characteristics of the phenomenon of alexithymia, its etiology and the consequences for the development of a person. They present the experiences of the body and the somatization disorders in patients with alexithymia. The attachment theory is the theoretical background. The authors describe the results of their own research and show their experience in clinical work. The paper closes with the description of proposals of the psychotherapeutic work with persons with alexithymia. of the patient focusing on cognitive-behavioural, psychodynamic and systemic perspectives.

 

 

2 (161) 2012

strony: 41–53

 

Małgorzata Kuleta

Kryzysy życiowe z perspektywy krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej   41

Life crises from the perspective of short-term dynamic psychotherapy       41

Streszczenie

Autorka przedstawia rozumienie dynamiki rozwoju reakcji kryzysowej z perspektywy podejścia psychodynamicznego oraz daje wskazówki, jak je wykorzystać w terapii krótkoterminowej. Wskazuje na znaczenie pracy nad gniewem i żałobą po stracie oraz związku sposobów ich przeżywania z wczesnodziecięcą traumą i zaburzeniami więzi.

Summary

Every crisis can be perceived as both an external and an internal problem, as a situation caused by a particular event that requires a solution, but also an individual response characterized by specific dynamics. Taking this fact into account is essential if we are to treat life crisis as something more than just a „state of imbalance caused by a failure of coping mechanisms”. The aim of this article is to analyze the experiences of adult life crises, their causes and consequences from the psychodynamic perspective. Particular attention will be paid to the issue of anger and grief caused by early childhood trauma and the options for solution offered by short-term dynamic psychotherapy.

 

 

2 (161) 2012

strony: 55–63

 

Magdalena Chrzan-Dętkoś, Anna Dyduch-Maroszek, Agnieszka Humięcka, Karol Karasiewicz

Uwarunkowania i konsekwencje depresji poporodowej       55

Psychological background of post-partum depression and it’s consequences              55

Streszczenie

W artykule przedstawione są opis i analiza badań własnych dotyczących poznania niektórych z psychologicznych uwarunkowań wystąpienia depresji poporodowej oraz związku depresji poporodowej z funkcjonowaniem diady matka — dziecko. W badaniach, w których wzięło udział 150 kobiet mających dzieci w wieku poniżej 12. m.ż. zastosowano Edynburską Skalę Depresji Poporodowej, kwestionariusz Parental Bonding Instrument, kwestionariusz Postpartum Bonding.

Summary

Aim. The research aimed to figure out the psychological background of postpartum depression, especially in the context of earlier mother’s relations and the relation between postpartum depression and mother-child bonding.

Methods. Research tools used were as follows: Parental Bonding Instrument, Postpartum Bonding Questionnaire, Edinburgh Postpartum Depression Scale and demographic questionnaire. Research was carried out on 150 women who had children younger than 1 year old. The mean child age was 24,47 week, with half of mothers having children younger than 24 weeks.

Results. The conducted analysis showed that care in the internal image of the mother assessed on the basis of Parental Bonding Instrument reduces the risk of postpartum depression and is associated with more optimal results concerning the bonding between mother and infant. The elevated results in Edinburgh Postpartum Depression Scale were associated with the higher risk of child abuse. The care in the internal image of the young mother’s mother maintains it’s protective function despite the fact of postpartum depression occurrence.

Conclusions. The results of the research show psychological and individual correlates of postpartum depression. They also inspire further researches: it may be hypothesized that in treatment of postpartum depression the possibility of creating the therapeutic relation with the psychiatrist, psychotherapist, nurse or the group of mothers, which could be experienced ad caring and supporting, not controlling can have the positive effects. The possibility of creating this type of caring relation in the beginning of childrearing may strengthen developing motherhood identity in young mothers.

 

 

2 (161) 2012

strony: 65–73

 

Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Gawęda, Marta Nowak, Cezary Żechowski, Antoni Jakubczyk, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik

Różne oblicza anoreksji — model jej leczenia na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego     65

Various manifestations of anorexia nervosa based on the treatment method used at the Developmental Age Psychiatry and Psychotherapy Ward         65

Streszczenie

W artykule przedstawiony jest model leczenia anoreksji psychicznej w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu, obejmujący społeczność terapeutyczną, podejście behawioralne (kontrakt terapeutyczny), podejście systemowe (praca z rodziną) oraz psychodynamiczne (psychoterapia indywidualna).

Summary:

The proposed programmes of eating disorders treatment are extremely diverse and to a great extent depend on the approach and ways of understanding predominant in a given medical centre of the mechanisms underlying the difficulties. Aim: The aim of this paper is to present the method of anorexia nervosa treatment used at the Clinical Developmental Age Psychiatry and Psychotherapy Ward (The Clinical PiPWR Ward) in the Paediatric Centre in Sosnowiec with a special consideration of the significance of personality organisation level diagnosis for choosing curative and therapeutic actions. Material and methods: The paper is based on the presentation of case studies of female patients hospitalised at the PiPWR Ward. Conclusions: While undertaking the treatment of female patients with eating disorders, a simultaneous diagnosis of personality organisation level becomes crucial, since it influences the choice of appropriate therapeutic techniques.

 

 

Wykaz osób wykonujących recenzje dla Psychoterapii w roku 2012

 

 


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-