PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2 (153)

Psychoterapia 2 (153) 2010


Jacek Filek
Dopytywanie się o przemoc   5-14
Asking about the violence   5-14
Streszczenie
Artykuł jest filozoficzną refleksją nad pojęciem przemocy. Autor wskazuje na niejednoznaczność i złożoność tego terminu. W szczególności zwraca uwagę, że zjawisko to nie ogranicza się do postaci przemocy fizycznej. Wyróżnia między innymi przemoc instytucjonalną i osobistą oraz indywidualną i zbiorową. Stawiając pytanie o usprawiedliwienie przemocy i odwołując się do myśli filozofów i artystów, nie unika przedstawienia własnego stanowiska w tej kwestii.
Summary
The paper is a philosophical reflection on the concept of violence. The ambiguousness and complicity of this term is being pointed. The phenomenon is not limited to physical violence. Institutional, personal, individual, and group violence is distinguished. The issue of excuse of violence is discussed as well as the author’s own opinion on this matter (with the reference to philosophers’ and artists’ thoughts).

 

Wojciech Hańbowski
Ojcowie i synowie   15-24
Fathers and sons   15-24
Streszczenie
W artykule autor, podając przykłady ze swojej praktyki psychoanalitycznej, a także analizując przekazy zawarte
w micie o Edypie i tragedii Sofoklesa o Heraklesie, przedstawia problemy, jakie pojawiają się w stosunkach ojców do synów. Analizuje istotne elementy procesu kształtowania się funkcji rodzicielskich i ojcowskich.
Summary
The paper describes some aspects of development and inhibition of paternal functions. Sophocles tragedy based on Hercules myth and classic myth on Oedipus as well as Parson’s concept of Oedipus complex transmitted from older generation to younger one have been used for understanding the phenomena of paternal function deformation. A short clinical examples illustrate some elements of distortion and development of reparative forces in fathers and sons relationships.
Paweł Glita
Uwagi do tekstu Wojciecha Hańbowskiego „Ojcowie i synowie”   23-24

 

Jakub Bobrzyński
Proces zdrowienia po urazie psychicznym   25-31
The healing process afafter trauma   25-31
Streszczenie
W artykule przedstawione są zasady i cele psychoterapii osób, które doświadczyły urazu psychicznego. Zadania przypadające na kolejne fazy leczenia określane są jako zapewnienie bezpieczeństwa, wspominanie i odbycie żałoby, odbudowywanie związków i powrót do normalnego życia. Autor zajmuje się również znaczeniem i mechanizmem objawów pourazowych. Opisana jest też specyfika wzajemnej relacji pomiędzy terapeutą a ofiarą traumy.
Summary
The article is a short description, based on the psychoanalytic literature, of the process of therapy of trauma survivors. The focus is on the importance of symbolization in this process, on the therapeutic relationship and the characteristic difficulties in this relationship, as described in the literature, and on the so called steps in the therapeutic work.

 

Marek Gajowy, Daniel Mikułowicz, Paweł Sala, Witold Simon
Przedwczesne przerywanie psychoterapii grupowej — specyfika zjawiska i sugestie jego ograniczania   33-48
Premature termination of group psychotherapy — main characteristics and recommendations for reducing it   33-48
Streszczenie
Poglądowa praca czworga autorów obejmuje aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze zjawiskiem przedwczesnego zakończenia psychoterapii grupowej osób dorosłych. W części teoretycznej autorzy zajmują się analizą skali zjawiska, powodami przerywania terapii, a także najczęściej niekorzystnymi konsekwencjami tego dla pacjentów. W części praktycznej przedstawiane są wybrane działania profilaktyczne i interwencje terapeutów, redukujące przerywanie terapii grupowej przez pacjentów na różnych etapach jej trwania.
Summary
This paper is a review of current theoretical and practical knowledge concerning the phenomenon of dropping-out of group psychotherapy for adults — a part of research on psychotherapy efficiency. The theoretical part focuses on definition, the scale of the issue, negative and potential positive consequences, complex reasons. The clinical practice section contains selected recommendations for reducing risk of premature termination and samples of psychotherapeutic interventions when: a) there are the signals, b) attrition is unavoidable. The subject is described mainly from the patient perspective. The study is addressed to professionals involved in providing group psychotherapy treatment.

 

Wojciech Hańbowski
Zastosowanie koncepcji psychoanalitycznej w społeczności terapeutycznej   49-54
Psychoanalytical approach in the therapeutic community   49-54
Streszczenie
Autor przybliża nam historyczne przesłanki, które były punktem odniesienia dla stworzenia modelu terapii łączącej psychoterapię psychoanalityczną z zasadami społeczności terapeutycznej. Model tego typu terapii, realizowany przez zespół Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie opierał się na systemie leczenia stosowanym w szpitalu Cassel w Londynie. Artykuł wskazuje różne aspekty funkcjonowania tego typu modelu terapeutycznego, jego walory terapeutyczne, zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania, a także czynniki sprzyjające harmonijnemu funkcjonowaniu tej placówki leczniczej jako elementu całości systemu terapeutycznego, w którym funkcjonuje OLZO w Krakowie.
Summary
The paper describes some characteristics of psychoanalytical approach to the treatment based on ideas of therapeutic community. A short history of therapeutic community concept has been summarized to illustrate an importance of bringing every day conflicts, responsibilities and activities into in-patient setting. A brief clinical example from the Cassel Hospital illustrates a psychoanalytical way of treating the patients within therapeutic community. The necessity of cooperation with hospital’s environment has been stressed in conclusion

 

Andrzej Korolczuk
Psychoterapia grupowa w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym   55-68
Group psychotherapy in psychiatric adolescent ward   55-68
Streszczenie
W pierwszej części artykułu autor opisuje ogólne zasady prowadzenia psychoterapii grupowej dla młodzieży; w drugiej części – specyfikę psychoterapii grupowej w kontekście stacjonarnego młodzieżowego oddziału psychiatrycznego. Omawia zasady konstruowania modelu pracy oraz prowadzenia sesji terapii grupowej z młodzieżą; przedstawia funkcje psychoterapii grupowej (m.in. integracyjną, edukacyjną, rozwiązywanie indywidualnych problemów poszczególnych pacjentów); rozważa sposoby wkomponowania terapii grupowej w strukturę i program ośrodka.
Summary
The importance of group psychotherapy in the psychiatric hospital adolescents’ unit has been stressed in many publications. This kind of therapy is usually the main form of treatment of adolescents with various mental disorders. Choosing the proper form of group therapy and integrating it with other methods of treatment is a challenging task. The character of the adolescents ward requires the ability to combine the goals of therapy with the actual situation of the hospital. This article focuses on this topic and presents some examples taken from the psychiatric adolescents ward at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw.

 

Wiesław Sikorski
Trening zachowań niewerbalnych osób po doznanym lewostronnym udarze mózgu   69-80
Training of non-verbal behaviours of persons afafter left sided brain stroke   69-80
Streszczenie
W artykule opisano znaczenie treningu zachowań niewerbalnych dla przywrócenia lub poprawy umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, u osób, które doznały lewostronnego udaru mózgu. Obok usprawnienia komunikacji zwraca się uwagę na oddziaływanie psychoterapeutyczne tej metody. Przedstawiane są różne techniki szczegółowe biorące inspiracje z psychodramy, modelowania i playbacku, przy wykorzystaniu elementów zachowań niewerbalnych typowych dla innych kultur. Opisywane w artykule sesje mogą być prowadzone w zależności od stanu pacjenta w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.
Summary
The article describes the training of non-verbal behaviours of persons after left-sided brain stroke, designed to enable them for being more efficient communicators, in connection to their partial paralysis (dyskinesia) and partial or total aphasia. Training of this type has to make the patient a more conscious sender of non-verbal messages, and also their recipient - to be able to compensate for the loss of ability of communicating using words and totality of verbal acts passed earlier on (before the stroke of the brain) by the right part of the body (mainly the upper limb). Overall, the training of non-verbal communication has to achieve two equivalent functions - the improvement of communication and the influence of psychotherapy. Training of non-verbal behaviours of persons with brain stroke is based on the use of a variety of specific techniques such as “role playing” (involving the reconstruction of real events in simulated conditions), psychodrama techniques (“mirror”, “double”, “switching roles” and monologue”), a combination of techniques to play the roles of the playback technique and modelling. A profitable strategy of working with people after brain stroke is to introduce elements of non-verbal behaviours of training which are specific to other cultures. The participants of the training learn about various intercultural uses of the non-verbal remittances and have an opportunity not only to enrich their knowledge on the communication preferences of given nations, but also to improve skills of activating the individual channels of the wordless code. Depending on the condition of patients, the degree of their impairment of speech and motor skills, the training must be conducted in the form of individual or group meetings. Individual sessions should be practiced in working with people with aphasia and total partial paralysis. An individual training can turn out to be the only possible way of providing certain basic skills of communicating on the non-verbal level. Ultimately however, one should strive to ensure that patients with postictal symptoms passed first through individual training and then the group training.

 

Omówienia książek i czasopism. Komunikaty   81

  

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-