PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2 (145)

PSYCHOTERAPIA  2/2008


Wanda Szaszkiewicz
Psychoterapia — sztuka i powołanie. Rozmowa z Krzysztofem Gąsiorem  5-14
Bez streszczenia
No summary


Małgorzata Kołodziejek
Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna  15-33
Child and adolescent depression: theory, cognitive-behavioural psychotherapy  15-33
Streszczenie
Artykuł prezentuje aktualną wiedzę na temat epidemiologii, obrazu klinicznego, przebiegu i skutków depresji dzieci i młodzieży. Autorka dokonuje przeglądu koncepcji wyjaśniających poznawcze i behawioralne mechanizmy powstawania depresji i ich implikacji klinicznych. Przedstawia podstawowe założenia, zasady i metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Omawia ograniczenia w stosowaniu tego podejścia terapeutycznego w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ocenę jego skuteczności.
Summary
The article presents the current knowledge of epidemiology, clinical picture, the course and effects of child and adolescent depression. The author reviews concepts explaining the cognitive and behavioural mechanisms of depression and their clinical implications. She presents the basic assumptions, principles and methods of cognitive-behavioural child and adolescent therapy. She discusses limitations of this therapeutic method and evaluation of its efficiency.


Radosław Tomalski
Aleksytymia i dysocjacja  35-43
Alexithymia and dissociation  35-43
Streszczenie
Artykuł jest próbą zestawienia pojęć: aleksytymii i dysocjacji wywodzących się z różnych konceptów teoretycznych – psychoanalizy Freuda oraz dysocjacji Janeta. Mimo traktowania obu stanów jako efektu doświadczenia urazowego z przeszłości stwierdza się jedynie częściową współzależność obu pojęć. Próbą ich wyjaśnienia zajęła się Wilma Bucci w teorii kodów wielokrotnych.
Summary
Alexithymia and dissociation are considered mechanisms which help coping with traumatic experiences. The author analyses the relationship between alexithymia and dissociation on theoretical grounds and reviews the research data concerning that relationship. Alexithymia and dissociation are constructs that overlap in their part that is dependent of negative affect or stress. The model of interactions between alexithymia and dissociation is presented with respect to Bucci’s multiple code theory.


Mariusz Ślosarczyk
Wybrane problemy psychoterapii pacjentów z tzw. mikroorganicznym uszkodzeniem mózgu  45-53
Some problems concerning the psychotherapy of patients with the so called microorganic brain damage  45-53
Streszczenie
Autor przedstawia koncepcje wpływu tzw. mikroorganicznego uszkodzenia mózgu na przebieg rozwoju człowieka, jego relacje z ludźmi oraz występowanie zaburzeń emocjonalnych. Zwraca też uwagę na specyfikę relacji terapeutycznej tworzącej się podczas leczenia pacjentów z tego typu dysfunkcją w kontekście trudności występujących w procesie ich psychoterapii.
Summary
The diagnosis of organic mental disorders stands out from a number of other diagnoses used by contemporary psychiatrists in this way that it assumes the knowledge of the aetiology of disorder. Even if this assumption is usually too optimistic, the tradition to establish such diagnoses is firmly consolidated and an example of its presence on the area of child psychiatry is MBD (minimal brain damage/dysfunction). Admittedly, the diagnosis of MBD is from today’s viewpoint rather of historic value but clinical features of this kind are still met in our medical and psychological practice although under other names. The subject of the paper is the influence of so-called microorganicity on the personality development and thus on mental and social functioning of the child and the adult. Besides this, the paper concerns the use of psychotherapeutic treatment in this group of patients and describes specific problems and limitations of such therapy. The issues raised acquire special importance in the light of broadening of our knowledge regarding the influence of psychotherapy on the function, not only of the mind, but also of the brain.


Danuta Sitek
Psychoterapia 8-letniego chłopca z ciężkimi nawykowymi zaparciami  55-61
Psychotherapy of an 8-years old boy with severe habitual constipations  55-61
Streszczenie
Autorka przedstawia proces współpracy zespołu specjalistów, zaangażowanych do zrealizowania pracy z systemem rodzinnym, w którym wystąpił problem zdrowotny, objawiający się nawykowymi przewlekłymi zaparciami u 8-letniego dziecka. Wieloaspektowość oddziaływania w zakresie pracy z systemem rodzinnym, uwzględnianie podejścia holistycznego i inne czynniki, brane pod uwagę w procesie psychoterapii, spowodowały korzystną zmianę.
Summary
In this article the author describes the process of psychotherapy of an 8-year-old boy with severe habitual constipations. The treatment consisted of working both with the boy and the parents. The author presents the mechanism of a vicious circle that used to function in the family, where fear and concentration on the symptom itself were causing even bigger stress connected with the subject, resulting in sustaining of the symptom, or even intensifying it. Significant in the process of understanding the symptom were issues of control and anger. Owing to the work with the system it was possible to make a change in the family, to cause the symptom to resign and to improve the emotional and social functioning of the child.


Krzysztof Stachyra
Rola muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and Music (GIM)  63-68
The role of music and imagery in GIM music therapy method  63-68
Streszczenie
Autor przedstawia najbardziej popularny model muzykoterapii receptywnej, a mianowicie model kierowanej wizualizacji z muzyką, w którym owo kierowanie wyobrażeniami przebiega za pośrednictwem utworów muzycznych. Opisuje kolejno stadia tej terapii oraz analizuje mechanizmy za pośrednictwem których działa. Poświęca uwagę również zastosowaniu i efektywności tej metody, przedstawiając badania nad różnymi grupami pacjentów, u których uzyskano poprawę objawową.
Summary
The author shows the basic description of Guided Imagery and Music, the most popular receptive music therapy model. The course of the session and the results of the research confirming the effectiveness of this method have been presented.


Anna Brytek-Matera, Aleksandra Hess
Prezentacja osobistych celów pacjentek z diagnozą jadłowstrętu psychicznego  69-75
Personal goals presentation in patients with the diagnosis of anorexia nervosa  69-75
Streszczenie
W artykule przedstawione są wyniki przeprowadzonych przez Autorki badań, które miały za zadanie ocenę osobistych celów życiowych u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym oraz analizę zależności pomiędzy tymi celami a symptomami depresji i lęku. W badaniach zastosowano metody kwestionariuszowe: Goal Importance/Facilitation Scale (GIFS) Maesa i wsp. oraz Szpitalnej Skali Lęku i Depresji Zigmonda i Snaitha.
Summary
Introduction. The goals are defined by Ford and Nichols (1987) as the thoughts about desired states or outcomes that one would like to achieve.
Aim. The main objective of this study was to analyse the personals goals and evaluate the correlation between goals and mood disorders in patients with anorexia nervosa.
Method. We examined a group of 30 anorexic patients. Our control group consisted of 30 students without eating disorders. Life goals are assessed using the Goal Importance/Facilitation Scale by Maes et al. (2000). All subjects also completed the Hospital Anxiety and Depression Scale by Zigmond and Snaith (1983).
Results. There were statistically significant differences between the two groups in the Goal Importance/Facilitation Scale, with the anorexic group presenting the highest scores of intellectual development (p < 0.001), avoidance of unpleasantness (p < 0.001) and social development (p < 0.05). Those goals are very important for women with anorexia nervosa but, at the same time, very difficult to attain. The results also revealed a significant correlation between the personal goals and symptoms of depression and anxiety in the anorexic group.
Conclusion. The goal disturbance may play a major role in eating disorders.

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-