PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2 (141)

Psychoterapia 2/2007
 


Irena Namysłowska, Anna Siewierska
Terapia rodzinna dzieci i młodzieży w oddziale psychiatrycznym- możliwości i ograniczenia  5-10
Children and adolescent family therapy in an in-patient psychiatricward - possibilities and limits  5-10

Streszczenie
W artykule omówione są możliwości prowadzenia terapii rodzin w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Autorki zwracają uwagę na problemy terapeuty rodzinnego, np. zagrożenie utratą neutralności, konieczność uwzględnienia medycznego kontekstu terapii rodzin, trudność w określeniu zakresu działań oraz w połączeniu odmiennych koncepcji zaburzeń psychicznych. Przedstawiają korzyści wynikające z udziału rodziny w terapii w czasie hospitalizacji dziecka.
Summary.
The authors discuss specific features of family therapy in the psychiatric ward, which are mainly connected with its medical character. The influence of the medical context and the necessity of collaboration of many staff subgroups and many forms of the treatment on the course and effects of family therapy is discussed in details.

Irena Namysłowska, Anna Siewierska
Aspekty etyczne prowadzenia terapii rodzin w warunkach młodzieżowego oddziału psychiatrycznego  11-15
Ethical aspects of family therapy in an in-patient psychiatricward  11-15

Streszczenie
W artykule przedstawione są niektóre problemy etyczne związane z prowadzeniem terapii rodzinnej w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym. Szczególne znaczenie w pojawianiu się dylematów natury etycznej mają: medyczny charakter instytucji, zespołowy charakter pomocy terapeutycznej oraz ograniczony czas hospitalizacji.
Summary.
The authors discussed ethical dilemmas concerning family therapy in the adolescent psychiatric unit. Those dilemmas are connected mainly with the medical context of the treatment in the psychiatric institution. Authors concentrate on ethical questions concerning: medical character of the treatment institution, relations between the patient family and the staff, as well as with the team psychotherapeutic work and limited time of psychiatric hospitalization.

Radosław Tomalski
Trauma i dysocjacja w zaburzeniach jedzenia  17-27
Trauma and dissociation in eating disorders  17-27

Streszczenie
Artykuł wskazuje na związki różnego rodzaju traumatycznych doświadczeń z występowaniem zaburzeń jedzenia. Autor sugeruje konieczność uwzględniania w leczeniu całego spektrum doświadczeń urazowych, w tym trudniejszych do uchwycenia dla pacjenta form nadużycia lub zaniedbania emocjonalnego. Dysocjacja jest tu rozpatrywana jako mechanizm pośredniczący pomiędzy traumą i objawami zaburzeń jedzenia.
Summary.
Dissociation is defined as a disruption in the usually integrated functions of consciousness, memory, identity or perception of the environment. It has been described as manifesting in experiences of amnesia, absorption, depersonalization and derealization. Dissociation has been found in varying levels in the general population. However, pathological dissociation in adults was found to be linked with childhood trauma. Research findings have revealed relations among past trauma, dissociation, and trauma-related distress like posttraumatic stress disorder, borderline personality disorder or eating disorders. This presentation provides a review of research concerning presence and significance of dissociation in eating disorders with respect to traumatic experiences.

Magdalena Poradowska-Trzos, Dominika Dudek
Sieci społeczne pacjentów z chorobami afektywnymi  29-39
Social networks in patients suffering from affective disorders  29-39

Streszczenie
Autorki podejmują analizę wzajemnych zależności pomiędzy poziomem uzyskiwanego wsparcia społecznego i występowaniem oraz przebiegiem chorób afektywnych. Zwracają uwagę na to, że wykorzystanie różnych, często nowych, źródeł tego wsparcia powinno być elementem kompleksowego leczenia chorób afektywnych.
Summary.
According to A. Axer's definition, a social network is a certain number of people with whom a person - a central individual of a network - remains in contact. A person creates his own network from family members (husband/wife, children, parents, other relatives) and unrelated people (co-workers, neighbours, friends). Studies on the role of social support in the course of affective disorders focus on different hypotheses: whether a small amount of social support increases the risk of depression, if suffering from an episode of depression in the past decreases the amount of social support received, or if there is any genetic factor which increases the risk of both appearance of a major depression episode and having a social network providing little support. The character of these relationships has not been unequivocally explained so far. It may be helpful to make use of the information about a patient's social network when planning their treatment. The information enables to identify people who provide a patient with the largest amount of support and what is more to recognize deficiencies so as to make attempts to reorganize or reconstruct a network.

Ewa Cwalina
Przegląd terapii poznawczo-behawioralnych stosowanych w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline  41-55
Review of cognitive-behavioural therapies applied in the treatment of borderline personality disorders  41-55

Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd podejść terapeutycznych wyrosłych na gruncie terapii poznawczo-behawioralnej, będących próbą leczenia osobowości typu borderline. Czytelnik może zapoznać się z modelem Becka i Freemana oraz modelem Arntza. Ponadto została przedstawiona metoda aktywnego stylu schematów Younga, terapia dialektyczno- -behawioralna oraz grupowy program leczenia STEPPS.
Summary.
The article presents a review of the therapeutic approaches developed on the basis of cognitive-behavioural therapy, attempting to treat borderline personality disorder. The reader may become familiar with the model of Beck and Freeman as well as the model of Arntz which were built based on the rules of traditional cognitive-behavioural therapy. Moreover the schema therapy of Young, dialectical-behaviour therapy and the group treatment program STEPPS were all presented, which by accepting certain techniques and assumptions of cognitive-behavioural therapy, integrate them with other therapeutic approaches.

Magdalena Trzcińska, Zbigniew Włodarczyk
Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w pracy terapeutycznej z pacjentami po przeszczepieniu nerki w świetle doświadczeń własnych  57-70
Use of the cognitive-behavioural techniques in the therapy with patients after renal transplantation  57-70

Streszczenie
Autorzy przybliżają problematykę charakteryzującą pacjentów poddanych zabiegom transplantacyjnym. Pojawiające się w takich przypadkach zaburzenia adaptacyjne proponują prowadzić autorskim programem opartym na terapii poznawczo-behawioralnej. Poszczególne techniki tego podejścia są nacelowane na rozwiązywanie określonych reakcji, jak: obawy po zabiegu o nieprzyjęcie przeszczepu, ograniczenia związane ze współistniejącą farmakoterapią itp.
Summary.
The article is based on the authors'own experience in therapy with patients after renal transplantation who were hospitalized in the Transplantology and Surgery Department of Collegium Medicum in Bydgoszcz. The specificity of the psychological situation and the most common emotional disturbances present in patients after kidney transplantation (from the cognitive-behavioural view) were discussed. The authors introduced their own proposition of cognitive-behavioural treatment, which is aimed at teaching the patient who is after renal transplantation how to cope with characteristic negative cognitions (thoughts and beliefs), which may lower the patient's mood, cause symptoms of anxiety or even in some cases - worsen the patient's physical state. The example of the use of the cognitive-behavioural techniques in patients after renal transplantation is also included. Conclusions: the cognitive-behavioural model, whose efficiency in relation to many diseases has been proved, may also be useful regarding patients after renal transplantation.

Jacek Bomba
Antropologia Antoniego Kępińskiego  71-77
Antoni Kępiński's anthropology  71-77

Streszczenie
W oparciu o teksty Antoniego Kępińskiego, zwłaszcza powstałe w pracy nad problemami Obozu Koncentracyjnego Auschwitz Birkenau, przedstawiono jego rozumienie istoty ludzkiej podkreślając znaczenie rozwoju, oraz podstawowych sposobów funkcjonowania w sytuacji skrajnej.
Summary.
Kępiński's understanding of the human being was presented upon analysis of his texts written during his work on Auschwitz Birkenau Concentration Camp problems. Role of development and main patterns of functioning in extreme situation was emphasized.

Emanuel Tanay
Powstanie w getcie warszawskim Mit i rzeczywistość  79-93
The Warsaw ghetto uprising: myth and reality  79-93

Streszczenie
Autor z perspektywy osoby, która przetrwała Holokaust, poddaje analizie znaczenie powstania w getcie warszawskim. Stawia pytanie, czy Żydzi w niewoli niemieckiej winni byli przeciwstawiać się zbrojnie w sytuacji, gdy nieistniała realna możliwość znaczącego oporu. I odpowiada na nie przecząco. Mityczna wersja powstania jest jego zdaniem niezgodna z realiami i pamięcią o tych, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Powołując się na słowa przywódców powstania i rozważając kwestię ich odpowiedzialności za innych, uważa, iż było ono podjęte z wyboru śmierci, którą i tak zakładali i niesłusznie uznawali za godniejszy. Autor oddaje tym samym honor ocalonym, którzy wierzyli, że warto walczyć o przetrwanie i nie dać się zabić w daremnym wysiłku stawiania oporu.
Summary.
The Warsaw ghetto uprising myth has been created over time to frame the event as a guerrilla-like, belated resistance of the Warsaw Jews to the genocide. In reality, only a very small fraction of the ghetto's population, totaling 220 young people, instigated and carried out the uprising on April 19, 1943. The suicidal, futile nature of this event is frequently denied, but we, the Holocaust survivors know that resistance was impossible and playing for time was the only avenue of frustrating the genocidal program.The mythical version of the Uprising is inconsistent with the reality and memoirs of those who participated in the event.


 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-