PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (160)

Psychoterapia
Nr 1 (160) 2012


Psychoterapia 1 (160) 2012
strony: 5–11

Jacek Bomba
Czy to możliwe, żeby psychoterapia nie zmieniała mózgu?
Is it possible for psychotherapy to change the brain?
Streszczenie
Autor analizuje źródła trudności w określeniu wpływu psychoterapii na funkcjonowanie mózgu zwracając uwagę między innymi na ograniczenia związane z doborem metod badawczych. Wskazuje na wyniki aktualnych badań nad efektami psychoterapii w różnych zaburzeniach psychicznych jak schizofrenia, zaburzenia depresyjne czy zaburzenia związane ze stresem.
Summary
The presumption that psychotherapy leads to changes in the mind and behaviour is based on another one: on the separateness of the mind and body. Since at least, the publication of Popper and Eccles The Self and Its Brain, the close relation between the mental (emotions, cognition, behaviour, self) and somatic (brain) has been noted. For the last 35 years the knowledge on the brain activity relation to what is being described as mental and behavioural has been significantly expanded. Nevertheless not all questions have been answered. Methods of brain studies have been changing, and since they keep influencing research designs, the results of a growing number of publications on psychotherapy influence on the brain are inconclusive. Review of recent research publications illustrate the conclusion, that what seems to be obvious is (sometimes) difficult to prove.
psychotherapy
brain studies


Psychoterapia 1 (160) 2012
strony: 13–22

Justyna Kucharska
Model rozwoju tożsamości feministycznej — założenia, korelaty, implikacje
Feminist Identity Development Model — theoretical basis,correlates and implications
Streszczenie
Autorka przedstawia model rozwoju tożsamości feministycznej, zaproponowany w 1985 r. przez Nancy Downing i Kristin Rousch, łączący obszary zainteresowania psychologii społecznej i klinicznej. Opis modelu poprzedza wprowadzenie do historii idei feministycznej w psychologii i psychoterapii. Prezentowane są jego założenia teoretyczne, a także pięć faz rzekomego rozwoju tożsamości feministycznej. Przedstawiono praktyczne implikacje modelu dla terapii i treningu rozwoju osobowości kobiet.
Summary
This paper provides an insight into the Feminist Identity Development model, as introduced by Downing and Rousch in 1985. It depicts the model as a phenomenon verging on the field of interest of clinical and social psychology. First, the brief introduction to the critical feminist approach in psychology is offered. Second, the basic theoretical assumptions underlying the model are presented along with the detailed description of five consecutive phases of development offered by the authors. The question is posed, whether it is possible to draw comparison between Feminist Identity Development model and other psychological developmental models. Eventually, the ways in which the model can be employed practically in counselling and therapy are described.
feminist approach in psychotherapy
Feminist Identity Development Model


Psychoterapia 1 (160) 2012
strony: 23–35
Anna Cwojdzińska, Aleksandra Gronowska
Dwie narracje o koterapii
Two narratives on co-therapy
Streszczenie
W artykule przedstawiony jest opis koterapii w kontekście systemowej terapii rodzin. Prezentowane są zalety i potencjalne zagrożenia takiej formy pracy terapeutycznej, a każda z Autorek dzieli się osobistymi refleksjami dotyczącymi pracy w koterapii. Omówione są czynniki zwiększające satysfakcję terapeutów oraz przyczyniające się do uzyskania pozytywnego efektu w leczeniu.
Summary
The aim of this paper is a narrative presentation of co-therapy, as a form of therapeutic work with families in the systemic paradigm, from the perspective of therapists working together. Authors will present reflections on the boundary conditions for such cooperation, as well as the advantages and potential risks of two therapists working together in relation to the modern theory of systemic therapies.
systemic therapy
co-therapy


Jubileuszowa Konferencja w 40-lecie śmierci Antoniego Kępińskiego pt. „Myśląc: Kępiński”


Psychoterapia 1 (160) 2012
strony: 37–50

Katarzyna Szymańska
„Podróż do wnętrza” — zastosowanie hipnozy ericksonowskiej w terapii zaburzeń psychosomatycznych

A journey towards inside — Erickson’s hypnosis in therapy of psychosomatic disorders
Streszczenie
Autorka prezentuje proces krótkoterminowej terapii, w którym stosowała hipnozę ericksonowską, uruchamiającą możliwości i zasoby pacjentki. Pacjentka znalazła własne rozwiązanie problemu, gwarantujące wyjście z katalepsji w kierunku ruchu rozwojowego. Niedyrektywne metody komunikacji pozwoliły na rozbudowanie i wzmocnienie części zdrowej pacjentki w aspekcie jej świadomej identyfikacji z płcią i pozytywnym określeniem kobiecej tożsamości.
Summary
The article presents the case of short-term therapy based on Milton Erickson’s and Ernest Rossi’s model of hypnosis in the treatment of a psychosomatic patient, suffering from autogenic vaginal infection. The application of Ericksonian hypnosis and metaphors made it possible for the patient to find her own solution of the problem and move from catalepsy to developmental direction. Non-directive methods of communication have allowed the patient to develop healthy aspects of identification with gender and a positive sense of female identity.
Ericksonian psychotherapy
psychosomatic disorders


Psychoterapia 1 (160) 2012
strony: 51–63

Katarzyna Cyranka
Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1
Psychological aspects of functioning family system of a child with diabetes type 1
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest oparta na teorii stresu psychologicznego analiza wpływu cukrzycy typu 1 u dziecka na system rodzinny. Autorka uznając specyfikę choroby za stresor niejednorodny oraz chroniczny, przedstawia w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu fazy funkcjonowania systemu rodzinnego od momentu diagnozy, poprzez leczenie, aż do uzyskania stanu równowagi. Akcentuje znaczenie pomocy terapeutycznej dla rodziny szczególnie w sytuacji, gdy choroba staje się stresorem tak silnie traumatycznym, że przekracza możliwości adaptacji systemu rodzinnego.
Summary
The aim of the article is to present, on the basis of the available subject literature, the psychological aspects of a functioning family system of a child with diabetes type 1, on various stages of the development of family life. The analysis of the impact of diabetes on the family system has been based on the theory of stress – child diabetes has been defined as a family system stressor. However, taking into consideration the specific character and complexity of the disease, it cannot be classified to only one category of stressors. The diagnosis of the disease or of its complications, and the threat to life connected with it may be, in some circumstances, a traumatic stressor to the family system. The child’s disease influences all family life events and, on the other hand, it evokes some of them (e. g. periodical hospitalisation). In this way it becomes a life event stressor. Everyday self-control of diabetic and all daily difficulties connected with it, make the disease a chronic stressor that can be defined as daily hassle.
diabetes type 1
family with a sick child


Psychoterapia 1 (160) 2012
strony: 65–79

Jolanta Szymczyk, Lidia Cierpiałkowska
Umiejętności interpersonalne psychoterapeutów a skuteczność psychoterapii indywidualnej — raport z badań
Psychotherapists’ interpersonal skills and the effectiveness of individual psychotherapy – a research report
Streszczenie
Autorki artykułu wykazują w swoich badaniach, że oceniane przez pacjentów umiejętności interpersonalne psychoterapeutów, zwłaszcza empatia i życzliwość, pozostają w związku z pozytywnymi efektami pod wpływem terapii, szacowanymi zarówno na podstawie wskaźników subiektywnych, jak i obiektywnych. Wykazują również związki między kwalifikacjami terapeutów, ich stażem pracy a wzrostem satysfakcji z poziomu życia pacjentów po terapii.
Summary
Aim. The research was aimed at establishing which qualities of therapists and patients influence the therapists’ interpersonal skills as well as whether therapists’ interpersonal skills as perceived by patients correlate with the effectiveness of individual therapy measured by such indicators as the level of life satisfaction (subjective index) and the number of symptoms of mental disorders (objective index). Therapists were tested with regard to their professional qualifications and work experience, while patients were examined in terms of the type of mental disorder and the level of commitment to achieve change. The orientation and length of individual therapy were also taken into account.
Method. A purposive sampling was applied, including such criteria as: kind of psychotherapeutic approach, type of mental disorder and also the number of sessions. 40 patients and their therapists were tested by means of the following research instruments: The Relationship Questionnaire (Truax, 1977), The Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 2001), The General Health Questionnaire 28 (Goldberg, 2001), The Therapy Involvement Scale and The
Therapists’ Professional Competencies Questionnaire developed by Szymczyk (2006).
Results. Patients of both licensed and non-licensed therapists perceive a strong connection between the level of therapists’ empathy and the effects of therapy. Patients participating in eclectic and humanistic-existential therapy indicate correlations between therapists’ warmth and achieved change. Patients with personality disorders point at a strong correlations between the therapists’ empathy and the increase of life satisfaction, as well as the decrease of symptoms of mental disorders. Patients with anxiety disorders indicate the importance of warmth, which correlates with lower symptoms of depression. The fewest correlations were observed between therapists’ genuineness, as assessed by patients, and psychotherapy outcomes.
therapists’ interpersonal skills
effectiveness of psychotherapy


Komunikaty


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-