PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (148)

PSYCHOTERAPIA 1/2009


Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów. Psychoterapia to jest moja partia polityczna Rozmowa z Panią Profesor Marią Orwid     5-22


Sławomir Murawiec
Spostrzeżenia na temat zależności pomiędzy psychoterapią a postępami w neurobiologii i farmakoterapii  23-33
Remarks on mutual relationship between psychotherapy and prprogresses in neuroscience and pharmacotherapy         23-33
Streszczenie
Autor nawiązując do postępów neurobiologii sugeruje uwzględnianie jej osiągnięć w praktyce terapeutycznej. Proponuje łączenie wyników badań neurobiologicznego funkcjonowania mózgu pacjenta ze stosowanymi oddzia­ływaniami psychoterapeutycznymi wyodrębniając pojęcie "psychoterapii lekarskiej" spośród innych form oddzia­ływań.
Summary
Will enormous progress in neuroscience and pharmacotherapy have deep impact on the clinical practice of psychotherapy in the future? Will psychotherapy be arranged in layers ac­cording to the degree of integrating (or not) in it's practice the growing body of neurobiological findings? Will pharmacotherapy disclose what is the essence of human psychopathology and what is the epiphenomenon? The paper presents some theses for discussion and questions that will demand answers from psychotherapists in future.


Jacek Bomba
Spojrzenie na depresje z perspektywy psychoterapii     35-42
Depression as seen from the psychotherapy perspective             35-42
Streszczenie
Autor artykułu podejmuje próbę uporządkowania wiedzy i wyjaśnienia natury depresji, w tym również u dzieci i mło­dzieży w kontekście historycznym, w oparciu o zajmujące się tym teorie psychoterapii oraz różne nurty psychiatrii. Odwołuje się również do badań nad wynikami leczenia farmakologicznego. Poszukując odpowiedzi na pytanie o to, jaka psychoterapia jest skuteczna w leczeniu depresji dzieci, młodzieży i osób dorosłych zwraca uwagę na jej skomplikowaną naturę i stawia pytanie, czy psychoterapia jest rzeczywiście skierowana na zmianę hipotetycznych mechanizmów depresji.
Summary
Childhood and adolescent depression have been the point of interest of child and ado­lescent psychiatrists since the 60's of the last century. The antidepressants have not brought the expected results in treatment. Some - because of the immaturity of the metabolic system, others - because of the risk connected with the earlier influence on the activity level rather than on other dimensions of depression psychopathology. The earliest links between understanding and treating of childhood and adolescent de­pression are these of the psychoanalytical and psychodynamic tradition; although depression described in the psychodynamic psychopathology language is different from this described by descriptive psychopathology. The important publications are these of Anna Freud, Eva Frommer, Gerhardt Nissen and - later - of Antoni Kępiński. Lack of safe support during adolescence has been discussed as pathogenic for adolescent depression. The concept of adolescent depression was introduced by Antoni Kępiński. The last years' studies of family relations (e.g. Stierlin) and brain development (Fonagy, Schore) point out the importance of care continuity, adjusted to the developing child's needs, from babyhood till full individuation. The main problem - from the psychotherapeutic per­spective - is not the support, which the patient can get from the therapist, but the patients' own possibility of taking advantage of it.


Agnieszka Sym, Katarzyna Wiraszka-Lewandowska, Andrzej Kokoszka
Korektywne przeżywanie wartości: opis zjawiska i przegląd badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie psychoterapii     43-56
Corrective experience of values: theory's development and psychotherapy research review              43-56
Streszczenie
Odzyskiwanie zdolności realizowania własnych celów życiowych ściśle wiąże się korektywnym przeżywaniem wartości. Zagadnienie to jest niezwykle istotne w procesie psychoterapii i obejmuje obszar pracy, którego ma dotyczyć zmiana. Autorzy artykułu, dyskutując wyniki badań z zasto­sowaniem Skali Korektywnego Przeżywania Wartości i Skali Egzystencji, opracowanej zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej, stwierdzają, że zmiany w zakresie przeżywania wartości, zwiększające zakres zdolności do realizowania własnych celów, powinny być uwzględnianie także w innych podejściach psychoterapeutycznych
Summary
Subjective experiencing of values during psychotherapy, is a rather poorly examined area. Till the 90's of the 20th Century, there was a dominant theory, that the matter of values relates to the sphere of patient's personal choices. The concept of the corrective experiencing of the values was defined as a justification for a given manner of behaviour, reflection and feeling that enables the implementation of priorly unrealisable values. Corrective Experience of Values Scale (CEoVS) is based on a series of research on this phenomenon among psychotherapy patients. The review of 3 published researches and two studies presented in unpublished Master Thesis indicate that during the psychotherapy course, a substantial and statistically significant improvement in the experiencing of values took place. It was moderately corre­lated with symptoms relief. Qualitative analysis revealed, that the pivotal roles in the process of corrective experience of values belong to: psychotherapy itself, the psychotherapist, and to the greater understanding of oneself. The changes in the CEoVS and in the Existential Scale - measure made in accordance with Alfried Längle's therapeutic approach Existential Analysis- were very strongly correlated. Therefore the score on the CEoVS also reflects a level of existential fulfilment and experiencing the meaning of life. The review of the literature on the corrective experiencing of values indicates that the changes in the scope of experiencing values expanding the extent of the ability to achieve someone's life goals, should be con­sidered, not only during existential psychotherapy, but also during the treatment with other psychotherapeutic approaches.


Marta Nowak, Małgorzata Janas-Kozik
Dialog w milczeniu - rozumienie i terapia pacjentki mutystycznej     57-63
A silent dialogue - understanding and therapy of a mutistic patient elective mutism              57-63
Streszczenie
Autorki przedstawiają wielopłaszczyznowe ujęcie obja­wów pacjentki z mutyzmem wybiórczym w kontekście procesu psychoterapii i dynamiki obrazu zaburzeń. Artykuł ukazuje, jak przeżywanie uwewnętrznionego obiektu zależy od re­alnej relacji z matką oraz jak wpływa na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
Summary
Introduction. Elective mutism is a disorder which usually develops in early childhood and in which a child who is normally capable of speech is suddenly unable to speak in given situations. A necessary condition for an elective mutism diagnosis is proper speech understanding [1].
Aim. The aim of this paper is to present a case of a female patient suffering from elective mutism who underwent a complex psychotherapy according to the psychodynamic trend with the elements of behavioural therapy. The treatment covered the period of 9 months. Additio­nally, the paper presents various approaches and perspectives of understanding the symptoms observed in the female patient.
Materials and Methods. The authors of the paper present the case of a mutistic female patient in the context of patient's family history, as well as her functioning at the Ward of Psychiatry and Psychotherapy of Developmental Age. Applied forms of therapeutic activities covered individual psychotherapy according to the psychodynamic trend, family psychotherapy, group psychotherapy, as well as selected techniques of behavioural impact.
Results. After 6 months of therapy, an improvement within the social functioning, initiating communication and the perception of social norms could be observed. This improvement influenced the changes in the functioning of the girl within the therapeutic relations - initiating dialogues, manife­stations of verbalization of her needs, emotional reactions more adequate to the discussed content.
Conclusions. Only a total insight into the child within the context of the observed symp­toms, as well as a long-term, multidimensional psychotherapy gives a chance of reduction or regression of the symptoms.
 

Szymon Chrząstowski
Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii rodzin    65-76
The use of genograms in modern movements of systemic family therapy             65-76
Streszczenie
Artykuł prezentuje różne sposoby wykorzystania genogramu we współcze­snych nurtach systemowej terapii rodzin oraz w szkoleniu terapeutów rodzinnych. Obok tradycyjnych metod interpretacji genogramu może być on wykorzystany do analizy narracji rodzinnych oraz służyć promowaniu ich zmiany. Genogram znalazł również swoje miejsce w narracyjnej terapii więzi - integracyjnym po­dejściu powstałym w ramach terapii systemowej, jest szeroko wykorzystywany w szkoleniu terapeutów rodzinnych; genogram kulturowy może być metodą służącą budowaniu świadomości i wrażliwości kulturowej osób szkolących się.
Summary
This article outlines how genograms can be used in modern movements in systemic family therapy and training programs. Apart from traditional methods of genogram interpretation, it can be also used to analyse and promote a change in the families' narrations. Furthermore a genogram is also a useful technique in attachment narrative therapy which constitutes an integrated approach to systemic practice. This paper presents a short description of attachment narrative therapy. Additionally, the genogram is extensively used in family therapy training programs. The cultural genogram is an effective training tool to built both cultural awareness and sensitivity.


Małgorzata Talarczyk
Godne życie a zaburzenia odżywiania się  77-88
A dignified life and eating disorders    77-88
Streszczenie
Celem artykułu, który powstał w oparciu o doświadczenia kliniczne i reflek­sję autorki na temat godnego życia i trudności doświadczania go przez osoby z zaburzeniami zachowania zarówno w życiu prywatnym, jak również podczas terapii jest analiza sytuacji sprzyjających i przeszkadzających w doświadcza­niu godności przez te osoby. Poruszane są kwestie związane z etykietowaniem oraz rolą narracji w terapii chorych z jadłowstrętem psychicznym i bulimią. Autorka wyodrębnia czynniki zewnętrzne (kontrola, krytyka, ograniczenia) oraz wewnętrzne (wina, wstyd, porażka, alienacja), które mogą naruszać godne życie osób chorujących na zaburzenia odżywiania. Zastanawia się nad możliwością przezwyciężania ich podczas psychoterapii.
Summary
The article consists of a summary of a workshop lead by the author during the 33rd Scientific Convention of the Polish Psychological Committee, which was held in Poznan in September 2008. The convention was entitled "To live a dignified life…". And was a subject to scientific analysis, research presentation and sharing practical experience. The aim of the workshop "A dignified life….and eating disorders" was to focus attention on the favourable and unfavourable situations in experiencing dignity by persons suffering from eating disorders, in the private life of the sick, as well as in therapeutic situations. Issues related to labelling and the role of narration in the therapy of patients suffering from psychic anorexia and bulimia are raised. The aforementioned were discussed based on clinical practice and therapy with persons suffering from eating disorders.


Hanna Jaklewicz
Miłość wczoraj i dziś     89-94
Love yesterday and today          89-94
Streszczenie
Autorka analizuje znaczenie poszczególnych atrybutów miłości w perspektywie historycznej. Podkreślając cechy charakterystyczne kolejnych epok wyodrębnia zmieniające się z czasem najważniejsze jej przymioty. Swój wywód ilu­struje różnymi pozycjami z literatury - pięknej i naukowej; datowanymi od I do XXI wieku.
Summary
The author makes an analysis of the importance of the individual love attributes in the historical perspective. When underlining the typical traits of successive ages. She marks off the most important its features changing in time. The reasoning is illustrated by various examples from literature (poems and essays) - coming from the 1st through to the 21st century.


Wspomnienie pośmiertne - Prof. dr hab. n. med.   Maria Orwid  95-97
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-