PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1 (144)

Psychoterapia 1/2008
 

Bogdan de Barbaro, Barbara Józefik, Lucyna Drożdżowicz

Terapia rodzin w zaburzeniach osobowości: wątpliwości i możliwości             5-16

 

Summary:

There are many reasons for family therapy of personality disorders to be controversial. The individual diagnosis may be – as seen from the systemic therapist point of view – a non-justified de-contextualization. On the other hand, the interest of systemic therapists in other approaches, including these which have their sources in individual diagnosis, is being observed. This phenomenon enables to include into the systemic model, not only the narrative approach but also others based on the social constructionism, and these, which appeal to the intrapsychic dimension. The authors present the practical difficulties and the possibilities of overcoming them, basing on their own experience in family therapy with patients with personality disorders.

Streszczenie

Autorzy przedstawiają perspektywę terapeutów rodzinnych w terapii zaburzeń osobowości ukazując specyfikę podejścia systemowego i związanych z tą perspektywą uwarunkowań epistemologicznych. Nakreślając możliwości i ograniczenia terapii rodzin odwołują się do modelu strategicznego. W oparciu o własne doświadczenia w terapii rodzin z udziałem osób z zaburzoną osobowością, a także przesłanki teoretyczne, autorzy przedstawiają praktyczne trudności i możliwości ich przezwyciężenia.

  

Tomasz Gajda, Małgorzata Kostecka

Zaburzenia osobowości — jak je rozumieć i jak leczyć. Perspektywa psychodynamiczna       17-25

Personality disorders – how to understand and treat them. A psychodynamic perspective.             17-25

Summary.

In the article we propose to rethink the very base of the personality disorders category for psychotherapeutic theory and practice. We focus on the borderline category, with all its internal ambiguities and contradictions that seems to reflect problems with the whole diagnostic group. We divide our objections in three groups, namely: methodological ones (in the presence of – as is generally assumed - purely descriptive network of psychiatric notions a priori applied to psychological models), ethical (regarding contemporary omission of the need for structural differentiation between neurosis and psychosis in the field of applied psychotherapy), and those concerning the internal logic of the diagnostic criteria of the borderline category (which relates to the question of status of the symptom – considered either as directly linked with a particular psychopathology or taken in its phenomenological diversity, without immediate implication for diagnosis). Despite our objections, we conclude with some indications for psychotherapy with people diagnosed as ‘borderline’.

Streszczenie

Autorzy, wychodząc od przedstawienia zaburzeń osobowości według koncepcji Kernberga, zgłaszają trzy zastrzeżenia wobec pojęcia zaburzeń osobowości: metodologiczne, etyczne i dotyczące statusu symptomatologii. W artykule przedstawione są również propozycje leczenia zaburzeń osobowości.

  

Agnieszka Białas

Wiek pacjentów a skuteczność psychoterapii i możliwość zmiany cech osobowości             27-42

Psychotherapy effectiveness and possibility of personality traits changes depending on patients’ age             27-42

Summary

Aims. The comparison of personality traits changes and main symptoms changes in patients younger and older then 30 years during intensive, complex, integrative psychotherapy. The comparison of the 16 PF of R.B. Cattell and the KON-2006 as diagnostic and therapeutic change tools. Methods. Three self-descriptive measures: the 16 PF of R.B.Cattell, the Neurotic Personality Questionnaire KON-2006 and the Symptom Checklist “O” were used in the study. A number of 100 patients, both sexes, aged 20 to 58, performed psychological tests before and after psychotherapy. Changes in neurotic personality index and global symptoms level as well as changes in personality traits were compared between younger and older patients and between women and men. Results. Before the treatment there were no significant differences (p>0.05) between younger and older patients as to the neurotic personality index either in the 16 PF of R.B.Cattell (WDN) or in the KON-2006 (X-KON). Those two groups did not differ significantly as for the initial mean value of the global symptoms level. Older patients were more submissive and irrational before therapy than younger ones (p<0.05) and more frequently achieved significant decrease in global symptoms level after therapy (p<0.03). There were no differences between older and younger groups in changes of the neurotic personality index either in the 16 PF of R.B.Cattell or in the KON-2006 after treatment. Mean value of the neurotic personality index in the 16 PF of R.B.Cattell was twice as high in women as in men before treatment (p<0.001). Women achieved significant a decrease of the neurotic personality index (p<0.05) more frequently. These differences probably result from the lack of the 16 PF of R.B. Cattell’s standardization for sexes. There were no significant differences in the pretherapy value of the neurotic personality index of the KON-2006 and in changes of it after treatment between women and men (p>0.05). Women and men differed significantly as for changes in many personality traits.

Streszczenie

Autorka przedstawia analizę ilościową zmian czynników osobowości zachodzących w trakcie procesu psychoterapii w oparciu o takie testy, jak: 16PF Cattella, KON oraz Kwestionariusz Objawowy. Badanie oparto na wynikach badań 100 pacjentów neurotycznych leczonych w oddziale dziennym Katedry Psychoterapii UJ CM.

  

Maciej Musiał

Odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej       43-54

The recovering of lost parts of the self in the process of psychoanalytic therapy             43-54

Summary:

The author presents clinical material of his work with a deeply disturbed patient with depressive symptoms. He presumes that there is one psychoanalytic technique although there are various conceptualizations of what it cures. The therapeutic work illustrates the curing factors: insight, setting, corrective emotional experience and identification with the containing object. Those factors enable the recovering of lost parts of the self in the process of therapy.

Streszczenie

Autor przedstawia przebieg terapii głęboko zaburzonej depresyjnej pacjentki. W jego przekonaniu jest jedna technika psychoanalityczna, jakkolwiek są różne poglądy na temat czynników leczących. Praca terapeutyczna ilustruje terapeutyczne działanie: wglądu, settingu, korektywnego doświadczenia emocjonalnego i identyfikacji z obiektem kontenerującym. Te czynniki umożliwiają odzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej.

  

Anastasia Nakov

Oko, które słyszy  55-59

An eye which listens to             55-59

Summary:

The problems, specific for the child psychotherapy and psychoanalysis are described. The ideas of the leading child psychotherapists are presented, beginning with Freud and continuing onto Andre Green. The priority of the therapeutic relationship under the given theoretical approaches is stressed; however the theories may be suspended only when they are well known to the therapist.

Streszczenie

Autorka, nawiązując zarówno do klasyków psychoanalizy, a w szczególności do dorobku nie tylko teoretyków psychoanalitycznej psychologii dziecka, ale przede wszystkim do praktyki pracy terapeutycznej z małym dzieckiem, dostarcza wielu cennych, także własnych, przemyśleń, refleksji i wskazań do realizowania relacji psychoterapeutycznej z dziećmi.

 

Małgorzata Pawłowska

O związkach neuroscience i psychoanalizy             61-66

Neuroscience and psychoanalysis             61-66

Summary. The paper presents a description of some associations among neuroscience and psychoanalysis. At present, there is a co-operation between those two branches of knowledge, which developed the International Neuropsychoanalysis Society, as a result. The father of psychoanalytic method of neurosis treatment, Sigmund Freud, believed in the supportive function of psychoanalysis in the course of pharmacotherapy treatment. Neuroscience, owing to the development of methods of neuroimaging of the structures and functions of living brain, discerns neuronal correlates not only of mental disorders, furthermore of changes in psychotherapy. This paper presents a neurobiological basis of emotions and memory that are taking active position during psychotherapy, possessing a crucial component of its process. This article shows that gains of neuroscience allow comprehensive understanding of how psychoanalysis gains its results. Some critical opinions are also presented expressing that neuropsychoanalysis displays a very limited vision of psychoanalysis as relying only on biological perspective. Nevertheless, both individual psychoanalysis and group analysis remain valuable psychotherapeutic processes, which might be understood in a more deep and comprehensive way when gaining from neuroscience.

Streszczenie

Autorka artykułu przedstawia doniesienia ostatnich lat z dwóch rozwijających się niezależnie działów: neuroscience oraz psychoanalizy. Poszukuje w nich wątków wzajemnie się uzupełniających oraz wyjaśniających zachodzące procesy zarówno na poziomie „funkcjonowania mózgowego”, jak i w przebiegu terapii psychoanalitycznej.

 

Anna Matyja

Grupa jako środowisko lecznicze. Od zachowań pomocowych do socjoterapii             67-77

The group as a healing environment             67-77

Summary.

The article describes the key stages, which contributed to the rise of knowledge about small groups giving way to therapeutic groups. They resulted from the alleged and represented healing functions in the group. It is then followed with a general description attempting to show how sociotherapy formulated itself in the context of specific historical, social and psychological changes throughout the ages. In its essence, sociotherapy comes from professional forms of work “in and through the group”, which were based on therapy supportive in the treatment of psychiatrically disturbed patients. Beginning from intuitive and naive premises, across slow stages of their rationalization, coming to a fully mature affirmation of the healing character of groups is proven. The shape of today’s character of meeting groups was shown to be influenced not only by knowledge and reason, but also the magical, and the theatrical rituals.

Streszczenie

Autorka, pokazując w swojej pracy genezę powstania socjoterapii, przybliża te aspekty funkcji grupy, które szczególnie stanowią o jej wartościach jako środowisku leczniczym. Prześledzenie rozwoju grupowych form pomocy, w tym socjoterapii, dostarcza wielu argumentów dla dostrzegania leczniczych funkcji grupy wobec określonego rodzaju dysfunkcji u osób podejmujących psychoterapeutyczną formę pracy „przez grupę i w grupie”.

 

Ewa Wilczek-Rużyczka, Elżbieta Zajkowska, Katarzyna Wojtas

Postawy lekarzy i pielęgniarek wobec cierpienia             79-89

Attitudes of doctors and nurses towards suffering             79-89

Summary.

The world of suffering is extremely varied in its structure, dimensions and consequences. It refers to each of us in a different way according to our personal sensitivity and the structure of personality. However, it often happens that while experiencing suffering we feel crushed with its suddenness and strength. There are many attitudes to suffering. Everybody suffers in their own unique way, which is conditioned by an individual hierarchy of values. The aim of this research was to get to know the attitude of doctors and nurses to their own and other people’s suffering and to recognise those aspects of life which have an influence on creating those attitudes in groups under research. In connection with all this, some research hypotheses were proposed assuming adoption, of positive attitudes to suffering in which the emotional component and relation between own experience of suffering by doctors and nurses and the subsequent attitudes of therapeutic team predominate. To conduct the research a questionnaire which contains questions about the demographic and problematic character referring to opinions of own suffering experienced by those under research and attitude to the patients was individually elaborated. The research was conducted in a group of 40 doctors and 40 nurses. As a result of the research the positive attitudes to suffering have been proved among both doctors and nurses. However, among nurses, some predominance of emotional component has been noticed. There is predominance of the cognitive-emotional component over the behavioural in the whole group under research.

Streszczenie

Wyniki badań przedstawione w pracy potwierdzają postawioną przez autorki hipotezę, zakładającą związek między doświadczeniem własnego cierpienia u lekarzy i pielęgniarek a późniejszymi ich postawami w stosunku do ich cierpiących pacjentów. Wynika z tego, że jeśli osoba opiekująca się cierpiącym sama wykaże akceptację wobec faktu cierpienia, to pomoże choremu pogodzić się z zaistniałą w jego życiu sytuacją. Ponadto w oparciu o badania Kwestionariuszem Postaw Wobec Cierpienia Makselona, wykazano pozytywne postawy zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek wobec cierpienia, wskazujące na istnienie przewagi komponenty postawy poznawczo-emocjonalnej nad behawioralną.


Recenzje

Komunikaty 

Certyfikat 
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-